Päätöksenteko 17.2.2017 - 14:34
Facebook (5)Twitter (3)

Demokratiapoliittinen toimintaohjelma lupaa kuulla kansalaista

Kansalaisille luvataan parempia ja nykyaikaisempia vaikuttamiskeinoja. (Kuva: Ville Miettinen

Kansalaisille luvataan parempia ja nykyaikaisempia vaikuttamiskeinoja. (Kuva: Ville Miettinen

Demokratiapoliittinen toimintaohjelma vuosiksi 2017-2019 pyrkii edistämään ja konkretisoimaan kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista.

Hallitus teki periaatepäätöksen ohjelman hyväksymisestä 16.2.2017. Ohjelma pohjautuu vuoden 2014 demokratiapoliittisen selonteon linjauksiin.

Toimintaohjelmassa painotetaan erityisesti yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia ja uusia osallistumistapoja.

Demokratiapoliittinen toimintaohjelma linkittyy erityisesti seuraaviin hallitusohjelman painopistealueisiin: hyvinvointi ja terveys, digitalisaatio ja normien purku sekä rakennepoliittiset uudistukset.

Nettiäänestystä selvitetään

Yhdenvertaisen osallistumisen tukemiseksi tehdään selvitys nettiäänestyksen käyttöönotosta vaaleissa ja kansanäänestyksissä.

Demokratiaverkkopalveluja kehitetään Perustapuolue.fi -palvelulla, jossa on mahdollisuus sähköisesti allekirjoittaa puolueen kannattajakortteja.

Kansalaisfoorumeissa kerätään näkemyksiä demokratian kehittämistarpeista ja tutkimuksen avulla selvitetään yhteiskunnan kansainvälistymisen vaikutusta poliittiseen osallistumiseen.

 

Maakunta-aloite
mahdolliseksi

Ohjelman tarkoitus on myös tukea uuden kuntalain toimeenpanoa ja kuntien tulevaa roolia. Lisäksi luvataan luoda tuleviin maakuntiin hyvät edellytykset asukkaiden osallistumiselle mm. maakunta-aloitejärjestelmällä.

Säädösvalmistelun avoimuutta ja kansalaisten kuulemisen käytäntöjä parannetaan sähköisten kuulemisen välineillä. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä kehitetään uudistamalla ja keventämällä hallinnollisia menettelyjä.

Päätöksenteko lähemmäs kuntalaista

Ohjelmassa muistutetaan arvioista, joiden mukaan päätöksenteko on karannut kuntalaisten ulottuvilta kauemmaksi.

”Kuntasektorin asioista monet ovat siirtyneet kunnan välittömästä päätöksenteosta erilaisille kuntayhtymille, kuntien yhteistyöorganisaatioille ja kunnallisille osakeyhtiöille. Kuntalaisen on äänestäjänä vaikea ymmärtää sitä, mitä vaihtoehtoja päätöksenteossa kulloinkin on ja ketkä ovat vastuussa harjoitetusta politiikasta”, ohjelmassa todetaan.

Ohjelman mukaan demokratiapolitiikan näkökulmasta tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten päätöksentekoa voitaisiin uudistaa, jotta se demokratian toimivuuden kannalta olisi nykyistä läpinäkyvämpää.

”Kansalaisilla tulisi olla paremmat edellytykset saada kuvaa siitä, ketkä ovat vastuussa harjoitetusta politiikasta ja minkälaisia vaihtoehtoja päätöksenteossa on tarjolla. Tutkimusten mukaan niin paikallisen ja alueellisen vaikuttamisen kuin lähidemokratiankin toimintamalleissa on edelleen parantamisen varaa”, ohjelmassa huomautetaan.

Lue myös:

Päätöksentekoon osallistava sovelluskonsepti palkittiin