LAKIKLINIKKA

Tontin vuokraaminenpalveluasumiseen

Vuokratessa maata palveluasumiseen tulisi miettiä, mikä on vuokra-alueen pääasiallinen käyttötarkoitus.

Vuokrataanko maata palveluasuntoja tuottavalle yhtiölle asumistarkoitukseen vai palvelutarkoitukseen? Jos käyttötarkoitus painottuu asumiseen, tulkitaan maanvuokrasopimus asuntoalueen vuokraksi (Maanvuokralaki 3 luku). Jos käyttötarkoitus painottuu enemmän palveluihin, tulkitaan maanvuokraus ns. muuksi maanvuokraksi (MVL 5 luku). Alueen kaavamääräyksellä voi olla vaikutusta tulkintaan (A, Al, Aks, AS, Ys, P, Pl).

Asuntoalueen vuokra ja muu maanvuokra eroavat toisistaan olennaisesti kahdessa suhteessa: lunastamisvelvollisuuden määräytymisessä vuokrasuhteen päättyessä ja irtisanomisperusteiden laajuudessa. On hyvä huomata, että sovellettavaa maanvuokratyyppiä ei voi vapaasti valita. Sovellettava säännöstö maanvuokralaissa määräytyy mahdollisessa riitatilanteessa sen mukaan, mihin tarkoitukseen alue on pääasiallisesti vuokrattu.

Vuokranantaja saa laajemmat mahdollisuudet sopia ehdoista, jos vaaka kallistuu muun maanvuokran suuntaan. Muuta maanvuokraa (MVL 5 luku) koskevaan sopimukseen voidaan ottaa maanvuokralain mukaisten irtisanomisperusteiden lisäksi muita irtisanomisehtoja. Vuokranantajalle tärkeiden ehtojen toteutuminen voidaan tarpeen vaatiessa kytkeä irtisanomiseen (keinottelun ehkäiseminen tai vuokra-alueen käyttötarkoituksen pysyminen sovitussa). Tätä mahdollisuutta ei ole MVL:n 3 luvun mukaisessa muun asuntoalueen vuokrassa.

Muuta maanvuokraa (MVL 5 luku) koskeva sopimus ei myöskään sisällä lunastusvelvollisuutta vuokranantajalle vuokrasuhteen päättyessä. Asuntoalueen vuokrassa vuokranantajan lunastusvelvollisuus on pääsääntö, joskin sopimusehdolla siitä voidaan poiketa.

Susanna Ijäs

Lakimies

Velan vanhentumisen katkaisutoimet

Velan vanhentumisen katkaisutoimista säädetään laissa velan vanhentumisesta (2003/728). Käytännössä velan vanhentumisen katkaisu tarkoittaa sitä, että velan sen hetkinen vanhentumisaika katkeaa, ja uusi entisen mittainen vanhentumisaika alkaa kulua.

Vapaamuotoisesta katkaisutoimesta (10 §) on kyse, kun velkoja ja velallinen sopivat maksujen järjestelystä, vakuudesta tai muusta velan ehtojen muuttamisesta tai siitä, että velan vanhentuminen on katkaistu. Vapaamuotoinen katkaisutoimi voi olla myös se, kun velallinen tunnustaa velan velkojalle esimerkiksi maksamalla sitä tai kun velkoja muistuttaa velallista velasta esimerkiksi vaatimalla suoritusta siitä. Velan vanhentumista katkaistaessa velka on yksilöitävä katkaisutoimessa.

Oikeudellisesta katkaisutoimesta (11 §) on kyse, kun velkoja panee vireille velkaa koskevan kanteen tai esittää velkaa koskevan vaatimuksen tuomioistuimessa, kuluttajavalituslautakunnassa tai muussa toimielimessä, jossa se lain nojalla on mahdollista.

Oikeudellisten katkaisutoimien joukkoon lasketaan myös tuomioistuimen antama julkinen haaste.

Katkaisutoimeksi katsotaan myös konkurssi tai muu maksukyvyttömyysmenettely, ulosottomenettely tai sovintomenettely. Tällöin velan vanhentuminen katsotaan katkenneeksi sinä päivänä, jona tuomio annettiin tai asian käsittely muutoin päättyi. Vanhentumisaikaa ei katsota katkenneeksi, jos velkoja peruuttaa hakemuksensa tai asian käsittely katkeaa muusta syystä ilman, että velkoja on toimittanut velalliselle asiasta tiedoksiannon tai muun lain edellyttämän ilmoituksen.

Joonas Jännäri

Lakimies

Velan vanhentumisen katkaisutoimet

Velan vanhentumisen katkaisutoimista säädetään laissa velan vanhentumisesta (2003/728). Käytännössä velan vanhentumisen katkaisu tarkoittaa sitä, että velan sen hetkinen vanhentumisaika katkeaa, ja uusi entisen mittainen vanhentumisaika alkaa kulua.

Vapaamuotoisesta katkaisutoimesta (10 §) on kyse, kun velkoja ja velallinen sopivat maksujen järjestelystä, vakuudesta tai muusta velan ehtojen muuttamisesta tai siitä, että velan vanhentuminen on katkaistu. Vapaamuotoinen katkaisutoimi voi olla myös se, kun velallinen tunnustaa velan velkojalle esimerkiksi maksamalla sitä tai kun velkoja muistuttaa velallista velasta esimerkiksi vaatimalla suoritusta siitä. Velan vanhentumista katkaistaessa velka on yksilöitävä katkaisutoimessa.

Oikeudellisesta katkaisutoimesta (11 §) on kyse, kun velkoja panee vireille velkaa koskevan kanteen tai esittää velkaa koskevan vaatimuksen tuomioistuimessa, kuluttajavalituslautakunnassa tai muussa toimielimessä, jossa se lain nojalla on mahdollista.

Oikeudellisten katkaisutoimien joukkoon lasketaan myös tuomioistuimen antama julkinen haaste.

Katkaisutoimeksi katsotaan myös konkurssi tai muu maksukyvyttömyysmenettely, ulosottomenettely tai sovintomenettely. Tällöin velan vanhentuminen katsotaan katkenneeksi sinä päivänä, jona tuomio annettiin tai asian käsittely muutoin päättyi. Vanhentumisaikaa ei katsota katkenneeksi, jos velkoja peruuttaa hakemuksensa tai asian käsittely katkeaa muusta syystä ilman, että velkoja on toimittanut velalliselle asiasta tiedoksiannon tai muun lain edellyttämän ilmoituksen.

Joonas Jännäri

Lakimies