KUNTALEHTI UUTISET

Tuoreimmat kuntauutiset osoitteessa Kuntalehti.fi

Tampere tutkii yhtenäisen hoitoketjun

tehoa sydänpotilaiden hoidossa

Tampereella helmikuussa alkaneessa Tulevaisuuden sydänhoidot -tutkimushankkeessa kuvataan ensimmäistä kertaa Suomessa sydämen vajaatoimintapotilaiden koko hoitoketju ja luodaan yhteistyömalleja eri palveluntuottajien ja ostajan välille.

Hajanaiset hoitoketjut, päällekkäiset toiminnot ja järjestelmän pirstaleisuudesta johtuva potilaan hoidon kokonaisvastuun puute haittaavat suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimintaa. Samalla syntyy turhia kustannuksia. Hoitoketjut ovat suomalaisissa kunnissa epäselviä, koska hoito on jakautunut eri toimijoille ja edelleen näiden toimijoiden eri organisaatioyksiköille.

Hoitoketju kuvataan Tampereen kaupungin, Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Tays Sydänsairaalan välillä. Edellä mainittujen lisäksi hankkeessa ovat mukana terveyspalveluyritys FinnMedi ja Sitra, joka on mukana paitsi rahoittajana, myös vastaa saadun tiedon hyödyntämisestä ja kansallistamisesta. Hankkeen tulosten on tarkoitus olla selvillä kesäkuussa 2015.

- Sitra satsaa tässä hankkeessa Pirkanmaan terveydenhuoltoon, mutta tutkimuksen tuloksista on myös valtakunnallista hyötyä, sillä niitä voidaan hyödyntää edessä olevasta sote-rahoituksen uudistuksesta päätettäessä, Sitran johtava asiantuntija Varpu Valkeinen sanoo.

Tavoitteena vaikuttavampi hoito

Hankkeessa kuvataan yhden potilasryhmän ja ison kaupungin koko hoitoketju ilman organisaatiorajoja. Tavoitteena on kuvaamisen avulla löytää ongelmakohdat ja kehittää niihin ratkaisumalleja, jotka edistävät potilaiden hoidon sujuvuutta ja vaikuttavuutta tulevaisuudessa. Mukana tarkastelussa ovat niin kotihoito, palvelukodit, perusterveydenhuolto kuin erikoissairaanhoitokin.

- Tulevaisuudessa kaikki sairaalat ja terveyskeskukset joutuvat siirtymään yhä tehokkaampiin ja läpinäkyvämpiin prosesseihin ja potilaslähtöisiin hoitoketjuihin. Lähdemme nyt tarkastelemaan sydänpotilaan saamia terveyshyötyjä suhteessa kustannuksiin. Tavoitteena on myös vähentää potilaiden sairastavuutta ja kuolleisuutta, kun löydetään hoitoketjun etenemistä hidastavat ja heikentävät kohdat, kertoo Sydänsairaalan toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri Kari Niemelä.

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Tampereen kaupungin strategisena painotuksena on kehittää palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja kustannustehokkuutta. Tämä tarkoittaa oikeiden palvelujen antamista oikeille potilaille oikeaan aikaan. Asiakkaan näkökulmasta ei ole oleellista, kuka palvelun tuottaa, kunhan tarpeellinen tieto kulkee eri toimijoiden välillä, hoitoketjussa ei ole turhia katkoksia ja tehtävänjako on selkeä.

- Sydänpotilailla on usein hyvin pirstaleinen hoitohistoria ja he ovat joutuneet käymään monilla eri asiantuntijoilla. Kenelläkään ei kuitenkaan välttämättä ole selkeää kokonaiskuvaa potilaan hoidosta, ja tästä pyritään nyt irti tämän hankkeen myötä”, sanoo Tampereen kaupungin tilaajapäällikkö Taru Kuosmanen.

Tavoitteena on, että terveydenhuollon palvelut vastaavat sairastuneen yksilöllisiin tarpeisiin riippumatta siitä, koska, kuinka ja missä sairastuu tai kuinka vauras potilas on. Kuvaamalla ja analysoimalla sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoketjut eri toimijoiden välillä, löydetään hoidon vaikuttavuuden kannalta heikoimmat kohdat.

Nuorisotakuulta toivotaan kesätöitä

Kesätyöt ovat nuorten toivelistan kärjessä, kävi ilmi, kun Helsingissä keskusteltiin nuorisotakuun kokemuksista.

Asiaa käsiteltiin seminaarissa, jossa työministeri Lauri Ihalaiselle, sd., esiteltiin Helsingin tähänastista työtä nuorisotakuun toteuttamisessa sekä jatkosuunnitelmia.

Nuorisotakuun jatkotoimissa on tarkoituksena panostaa eri toimijoiden yhteistyön tiivistämiseen, matalan kynnyksen palveluihin sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.

Helsinki on avaamassa tänä vuonna oman Ohjaamo-palvelupisteen nuorille. Palvelupisteen tarkoituksena on tarjota nuorille kaikki heidän tarvitsemansa palvelut te-palveluista nuorisotoimeen yhdeltä luukulta.

Ohjaamoja toimii jo hyvin tuloksin eri puolilla maata, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Nuorisotakuun onnistumisesta on kuultu aika paljon kriittisiä kommentteja.

- Nuorisotakuun jatko tulee määritellä tulevassa hallitusohjelmassa. Ensiarvoisen tärkeää on, että nuorisotakuun tähänastiset opit hyödynnetään ja että mallia kehitetään edelleen, Ihalainen sanoi.

Nuorisotakuulta toivotaan kesätöitä

Kesätyöt ovat nuorten toivelistan kärjessä, kävi ilmi, kun Helsingissä keskusteltiin nuorisotakuun kokemuksista.

Asiaa käsiteltiin seminaarissa, jossa työministeri Lauri Ihalaiselle, sd., esiteltiin Helsingin tähänastista työtä nuorisotakuun toteuttamisessa sekä jatkosuunnitelmia.

Nuorisotakuun jatkotoimissa on tarkoituksena panostaa eri toimijoiden yhteistyön tiivistämiseen, matalan kynnyksen palveluihin sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.

Helsinki on avaamassa tänä vuonna oman Ohjaamo-palvelupisteen nuorille. Palvelupisteen tarkoituksena on tarjota nuorille kaikki heidän tarvitsemansa palvelut te-palveluista nuorisotoimeen yhdeltä luukulta.

Ohjaamoja toimii jo hyvin tuloksin eri puolilla maata, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Nuorisotakuun onnistumisesta on kuultu aika paljon kriittisiä kommentteja.

- Nuorisotakuun jatko tulee määritellä tulevassa hallitusohjelmassa. Ensiarvoisen tärkeää on, että nuorisotakuun tähänastiset opit hyödynnetään ja että mallia kehitetään edelleen, Ihalainen sanoi.