ympäristö

Kohti kasvua

päästöjä vähentämällä

Ilmastonsuojelun etenemisessä on kuntien välillä suuria eroja. Kunnat voivat kasvihuonekaasujen vähentämistä edistävillä toimillaan luoda uusia työpaikkoja, rakentaa myönteistä i…