Pk-yritysten

suhdanneodotukset

ovat laskeneet

selvästi

alkuvuodesta

Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri näyttää laskusuuntaa. Työpaikoista pyritään kuitenkin pitämään kiiinni.

Pk-yritysten odotukset talouden kehityksestä ovat laskeneet selvästi alkuvuodesta. Seuraavien 12 kuukauden odotuksia kuvaava saldoluku on nyt +8, kun se edellisessä barometrissa oli +16.

Pk-yrityksistä 28 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan, ja viidennes pelkää niiden edelleen heikkenevän.

Tuoreen pk-yritysbarometrin ennuste perustuu yli 5 800 pk-yrityksen vastauksiin.

Toimialoittain suurin muutos tapahtui kaupassa, jonka saldoluku aleni 12 yksiköllä tasolle –1. Kaupan odotukset ovat nyt selvästi muita päätoimialoja heikommat, mikä on poikkeuksellista.

Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana pk-yritysten suhdannetilanne on jatkunut vaikeana, vaikka saldoluku on hieman noussut. Nyt 29 prosenttia vastaajista kertoo olosuhteiden olevan vuodentakaista huonommat, kun edellisessä barometrissa vastaava osuus oli 31 prosenttia.

Liikevaihdon odotuksia kuvaava saldoluku laski kevään piristymisen jälkeen takaisin tasolle, joka on vain noin puolet hyvän talouskehityksen aikaisesta. Teollisuuden pk-yritykset näkevät kuitenkin tilanteen hieman muita toimialoja positiivisempana, vaikka saldoluku laski keväästä. Korkeimmat liikevaihto-odotukset ovat suurilla, yli 50 hengen yrityksillä. Niistä puolet arvioi liikevaihtonsa kasvavan seuraavien 12 kuukauden aikana.

Pienet yritykset sinnittelevät heikon taloustilanteen yli pitämällä kiinni henkilöstönsä määrästä. Henkilöstöodotusten saldoluku +6 on melko matala, mutta silti positiivinen ja aivan sama kuin vuotta aiemmin. Lähes 75 prosenttia pk-yrityksistä aikoo edelleen säilyttää nykyisen henkilömääränsä.

Rakentamisessa saldoluku on hieman alkuvuotta korkeampi. Sen sijaan kaupan saldoluvun ollessa 0, kauppa ei pysty työllistämään entiseen tahtiin. Myöskään palvelut eivät kykene luomaan uusia työpaikkoja aikaisempaan tapaan.

Pk-yritysten arviot investointiensa lähiajan kehityksestä kääntyivät kevään pienen myönteisen signaalin jälkeen takaisin laskevalle trendille. Kaikilla päätoimialoilla on enemmän investointejaan vähentäviä kuin niitä lisääviä yrityksiä. Yhteenlaskettu saldoluku päätyi siten lukemaan –11.

Pk-yritysten kokonaisarvio toimintaympäristöstä eli yrittäjyysilmapiiristä ja elinkeinoilmastosta on laskenut vuodessa 2 yksikköä indeksin saadessa nyt arvon –9. Osatekijöittäin tarkasteltuna lasku näkyy selkeimmin markkinaehtoisten rahoittajien kohdalla, mutta myös julkisten rahoittajien suhtautuminen on yritysten mukaan muuttunut negatiivisemmaksi.

Yrittäjyysilmapiiri-indeksin osatekijöistä ainoastaan kansalaisten suhtautuminen saa enää positiivisen arvion. Julkisen vallan asenteet ja toimet arvioidaan selkeästi negatiiviseen sävyyn erityisesti valtakunnan tasolla, mutta myös paikallis- ja aluetasolla.

Yrittäjyyteen vaikuttavia paikallisen tason tekijöitä mittaava elinkeinoilmastoindeksi sen sijaan kääntyi hieman paremmaksi. Neljästätoista osatekijästä laskettu kokonaisindeksi nousi vuodessa yhden yksikön, saaden nyt arvon 12. Parhaan arvion vastaajat antavat sijaintipaikkakunnalleen asuinympäristöstä, tietoliikenneyhteyksistä ja liikenneyhteyksistä. Heikoimman arvion saavat sijaintikunnan ja yritysten välinen yhteistyö sekä elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan.

Talouden pitkittyneestä heikkoudesta huolimatta lähes joka kymmenes pk-yritys ilmoittaa edelleen olevansa voimakkaasti kasvuhakuinen ja 37 prosenttia kasvaa mahdollisuuksiensa mukaan. Kasvuhalukkuus on selvästi korkeampi kuin finanssikriisin aikaan vuonna 2009. Asemansa säilyttämiseen pyrkiviä on kolmasosa vastaajista. Vaisut talousnäkymät eivät siten ole romuttaneet pk-yritysten kasvuhalukkuutta, vaikka aikaisempaa useampi yritys pyrkii vain säilyttämään asemansa.

Oulu patisti asukkaansa kävelemään neljä kierrosta maailman ympäri

Oulun kaupungin liikuntapalveluiden järjestämä terveysliikuntakampanja Koko Oulu askeltaa maailman ympäri järjestettiin 16.–31.8. Kampanjassa kerättiin askelia kaupungin verkkosivuilla olleelle kartalle, jonka reitti kiersi maailman ympäri Oulun ystävyyskaupunkien kautta. Kampanjan aikana oululaiset keräsivät kartalle yhteensä 228 536 185 askelta eli 171 445 kilometriä, joka yltää maailman ympäri yli neljä kierrosta.

Kahden viikon aikana oululaisia kannustettiin askeltamaan kymmenissä tapahtumissa. Mukana keräämässä askelia oli muun muassa urheiluseuroja, päiväkotilapsia, koululaisia, kaupungin henkilökuntaa ja kuntalaisia. Kovimpia askeleiden kerääjiä olivat Oulun kaupungin henkilöstö (67 171 km), Oulun Golf (57 000 km) ja 18 oululaisen päiväkodin ryhmä (12 529 km). Kampanjan tapahtumista kilometrejä kertyi eniten Likkojen lenkillä (12 558 km) ja Oulun juoksulla (3850 km).

Kartalle askeleensa merkinneiden kesken arvotaan palkintoja.

Koko Oulu askeltaa maailman ympäri –kampanjan tarkoituksena oli rohkaista oululaisia lisäämään arkiliikuntaa.

Oulu patisti asukkaansa kävelemään neljä kierrosta maailman ympäri

Oulun kaupungin liikuntapalveluiden järjestämä terveysliikuntakampanja Koko Oulu askeltaa maailman ympäri järjestettiin 16.–31.8. Kampanjassa kerättiin askelia kaupungin verkkosivuilla olleelle kartalle, jonka reitti kiersi maailman ympäri Oulun ystävyyskaupunkien kautta. Kampanjan aikana oululaiset keräsivät kartalle yhteensä 228 536 185 askelta eli 171 445 kilometriä, joka yltää maailman ympäri yli neljä kierrosta.

Kahden viikon aikana oululaisia kannustettiin askeltamaan kymmenissä tapahtumissa. Mukana keräämässä askelia oli muun muassa urheiluseuroja, päiväkotilapsia, koululaisia, kaupungin henkilökuntaa ja kuntalaisia. Kovimpia askeleiden kerääjiä olivat Oulun kaupungin henkilöstö (67 171 km), Oulun Golf (57 000 km) ja 18 oululaisen päiväkodin ryhmä (12 529 km). Kampanjan tapahtumista kilometrejä kertyi eniten Likkojen lenkillä (12 558 km) ja Oulun juoksulla (3850 km).

Kartalle askeleensa merkinneiden kesken arvotaan palkintoja.

Koko Oulu askeltaa maailman ympäri –kampanjan tarkoituksena oli rohkaista oululaisia lisäämään arkiliikuntaa.