Kuntalakiin ehdotetaan säännöksiä poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevan kunnan päätöksenteon turvaamiseksi

Oikeustieteen lisensiaatti Kari Prättälä on luovuttanut valtiovarainministeriölle selvityksensä eräistä kuntalain muutostarpeista. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset kunnan päätöksenteon turvaamisesta, kun kunta on poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa.

Ehdotuksen taustalla on Kittilän kunnan päätöksentekoon eräiltä osin liittyvät ongelmat. Ehdotus on kuitenkin kirjattu yleiseksi kaikkia kuntia koskevaksi, mikä onkin perusteltua. Vastaavanlaisia ongelmia voi esiintyä muuallakin ja yleisillä säännöksillä olisi myös ennaltaehkäisevä vaikutus.

Lakiluonnos sisältää ehdotuksia, jotka toisivat parannuksia nykytilaan yleisemminkin. Tällainen on erityisesti ehdotus kunnan mahdollisuudesta saada esitutkintaviranomaisilta tieto esitutkinnan aloittamisesta kunnan harkitessa kuntalain nojalla luottamushenkilön mahdollista pidättämistä luottamustehtävistä tutkinnan ajaksi. Perusteltuja ovat myös ehdotukset mahdollisuudesta asettaa tilapäinen valiokunta hallituksen sijasta valmistelemaan asioita, joissa hallitusta ei saada päätösvaltaiseksi sekä kunnan keskusvaalilautakunnan mahdollisuudesta määrätä uusia varavaltuutettuja valtuuston päätösvaltaisuuden turvaamiseksi esteellisyystilanteissa. Viimeksi mainitut säännökset tulisivat todennäköisesti sovellettaviksi erittäin harvoin.

Prättälä ehdottaa myös valtiovarainministeriölle mahdollisuutta käynnistää poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevan selvitysmenettelyn laissa tarkoin määritellyillä edellytyksillä. Menettely tulisi kyseeseen lähinnä, jos on aloitettu esitutkinta kunnan viranomaisen tai kunnan toimielimen jäsenen tekemäksi epäillystä vakavasta virkarikoksesta tai useasta virkarikoksesta tai on muuten syytä epäillä, että kunnan viranomaiset tai sen toimielimen jäsenet ovat toimineet lainvastaisesti tai olennaisesti tai toistuvasti laiminlyöneet lakisääteisiä velvoitteitaan. Selvitysmenettely tulisi kysymykseen vain, jos kunta itse ei ensin ole ryhtynyt riittäviin toimiin kunnan hallinnon saattamiseksi lain tai hyvän hallintotavan mukaiseksi.

Selvitystä varten asetettava selvityshenkilö tai -ryhmä tekisi ehdotuksensa kunnalle tilanteen korjaamiseksi tarvittaviksi toimenpiteiksi ja valtuuston tulisi käsitellä ne määräajassa. Kunnan tulisi ensisijaisesti itse ryhtyä ehdotusten edellyttämiin toimenpiteisiin. Jos kunta ei näin menettelisi, valtiovarainministeriö määräisi tarvittaessa kunnan ryhtymään toimenpiteisiin toiminnan saattamiseksi lainsäädännön mukaiseksi. Jos toimenpide-ehdotuksiin tällöin on kuulunut luottamushenkilön tai luottamushenkilöiden pidättäminen toimestaan kuntalain nojalla eikä kunnanvaltuusto ole ehdotusta noudattanut, valtiovarainministeriö voisi päättää pidättämisestä.

Ehdotettuja säännöksiä tultaisiin käytännössä soveltamaan hyvin rajoitetusti. Niitä ei voi pitää kunnallisen itsehallinnon vastaisina, koska itsehallintoakin tulee aina toteuttaa lain rajoissa.

Arto Sulonen, Kuntaliiton lakiasiain johtaja

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*