Tämän hetkisessä julkisessa keskustelussa kilpailutus nähdään vammaispalvelujen järjestämisen uhkana. Kilpailutus ja hankinnat yleensäkin ovat hyvä renki mutta huono isäntä. Onnistunut kilpailutus lähtee aina tavoitteen määrittelystä, mitä hankinnalla on tarkoitus saada aikaiseksi. Hämeenlinnan kaupungissa vammaispalveluiden tarkoituksena on tarjota hyvän elämän mahdollisuudet ihmisten henkilökohtaisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Kilpailutus on siihen oiva väline.

Hämeenlinnan kokemusten perusteella kilpailutus on tuonut palveluihin lisää vaihtoehtoja, parantanut laatua sekä laajentanut palveluvalikoimaa. Lisäksi se on tuonut kunnalle kustannussäästöjä. Sen sijaan yhdenkään asiakkaan ei ole kilpailutuksen takia tarvinnut vaihtaa asumispaikkaa, vaan hän saa asua samassa paikassa ja sama palveluntuottajan henkilöstö auttaa tarpeen mukaan. Tämä perustuu siihen, että kaupungilla on puitesopimukset palveluntuottajien kanssa ja uusi kilpalutus ja sen hankintajärjestys koskee vain uusia asiakkaita. Ns. vanhojen asiakkaiden osalta vain hinta tarkistetaan kilpailutuksessa sopimuskauden vaihtuessa.

Ensimmäiset kilpailutukset tehtiin vuonna 2012 kehitysvammaisten asumispalveluissa sekä kotiin annettavissa palveluissa. Muut vammaisten asumispalvelut kilpailutettiin vuonna 2013. Ennen kilpailutuksia asukkaat olivat asuneet laitoksissa, perhehoidossa, kunnan omissa asumispalveluyksiköissä sekä joissakin yksityisissä palveluyksiköissä. Mitään kotiin tuotettavia palveluja ei ollut tarjolla.

Kilpailutusten myötä kuntaan on muodostunut paljon palveluntarjontaa, mikä mahdollistaa tosiasiallisen valinnanmahdollisuuden toteutumisen. Paluuta siihen, että asiakkaille tarjottaisiin vain kunnan itsensä tuottamia palveluja tai laitoshoitoa, ei enää ole.

On erittäin tärkeää, että asiakkaan tilanne arvioidaan huolellisesti, palvelut räätälöidään asiakkaalle tarpeen mukaan ja tuotetaan oikea-aikaisesti. Hämeenlinnan linjauksena on ollut tuottaa vammaispalvelut mahdollisimman kevyesti ja tavanomaisessa ympäristössä muiden kuntalaisten joukossa. Suuri osa asiakkaista asuukin omassa asunnossaan, normaalissa asuntokannassa kotiin annettavien apujen turvin.

Hämeenlinnan kilpailutuksissa hinnalle ja laadulle on annettu painoarvo, jonka mukaisesti palvelun tuottajat on asetettu järjestykseen. Hyvästä vaikuttavuudesta on voinut saada bonuksia ja huonosta sanktioita. Vaikuttavuutta on tarkasteltu asiakkaiden yksilöllisestä näkökulmasta, sillä oikea vaikuttavuus on juuri yksilöllistä, ei yleistä. Tuloksena on ollut, että bonuksia on maksettu ja sanktioita ei ole tullut.

Julkisessa keskustelussa järjestöt ovat usein vastustaneet kilpailutuksia. Yritysten tuottamat palvelut on nähty kalliina ja huonolaatuisina, osittain siitä syystä, että yritykset tavoittelevat voittoa.

Hämeenlinnassa palvelujen laatua on arvioitu vuosittain. Palvelujen laatu on ollut tasoa 4,4/5. Säätiöiden tai järjestöjen tuottama palvelu ei arviointien perusteella ole osoittautunut sen paremmaksi kuin yritystenkään ja hinnat ovat usein olleet jopa kalliimmat kuin yrityksillä. Voiton tavoittelu ei selitä laatu- eikä hintaeroja. Oleellista on, miten resursseja käytetään ja mitä annetuilla resursseilla saadaan aikaan. Oleellista on myös yksiköiden riittävä valvonta, johon tulee myös osoittaa riittävät resurssit.

Hankintalainsäädäntö ja sen perusteella tehdyt kilpailutukset eivät ole uhka. Oleellista on se, miten kilpailutuksia tehdään ja mikä on kilpailutuksen tavoite. Hämeenlinnan tavoitteena on ollut saada aikaan laadukkaat palvelut kustannustehokkaaseen hintaan sekä luoda elinvoimaista kuntaa palveluineen ja työpaikkoineen. Kilpailutuksista huolimatta asumista voidaan jatkaa tutussa paikassa. Laadun lisäksi kilpailutuksella saadaan aikaan palveluille kilpailukykyinen hinta, mitä veronmaksajilta kerättyjen varojen huolellinen käyttö edellyttääkin. Voidaankin kysyä, miten joissakin kunnissa hankintalaki on voitu jättää huomiotta.

Tuulikki Forssen, ostopalvelupäällikkö, Vammaispalvelut

Leena Harjula, Asiakasohjaus- ja ostopalvelujohtaja

Sari Rautio, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Hämeenlinnan kaupunki

 

Avatar
Kuntalehti
kuntalehti@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.