Satakunnan maakuntauudistuksen projektitoimisto on saanut vahvistuksekseen 11 uutta työntekijää. Lisäksi kesken on kuuden sote-ammattilaisen rekrytoinnit.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden valmistelijaksi on valittu Lotta Nikki. Nikki työskentelee uudistuksessa 40 prosentin työpanoksella 1.9. alkaen. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa suunnitella ja mallintaa asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma, toimintamallit sekä seurantamittarit.

Digitaalisten palveluiden käyttöönoton valmistelijaksi on valittu Katri Tunttunen. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa mallintaa ja edistää sähköisten palveluiden käyttöönottoa uusissa palveluprosesseissa.

Ikääntyneiden palveluiden valmistelijaksi on valittu Pirjo Rehula 1.1.2019 alkaen. Rehulan tehtävänä on muun muassa ikääntyneiden palveluiden jatkosuunnittelu ja aiemman valmistelutyön tulosten vieminen käytäntöön yhdessä työryhmän ja maakunnan toimijoiden kanssa.

Kirjaamisen yhtenäistämisen valmistelijaksi on valittu Heli Syrjäntikka. Syrjäntikka työskentelee uudistuksessa 15 prosentin työajalla. Hänen tehtävänään on valmistella sosiaalihuollon kirjaamiskäytäntöjen valtakunnallisten tavoitteiden mukainen yhtenäistäminen ja sen varmistaminen.

Laatujärjestelmän ja -työkalujen käyttöönoton valmistelijaksi on valittu Jouko Alinen. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa suunnitella ja organisoida laatujärjestelmän ja muiden laatutyökalujen käyttöönotto sekä tukea toimijoita prosessien mallinnuksessa.

Palveluneuvonnan ja –ohjauksen mallintamisen valmistelijaksi on valittu Mikko Mäkelä. Mäkelä työskentelee uudistuksessa 50 prosentin työajalla. Mäkelän tehtäviin kuuluu mm. suunnitella, mallintaa ja viedä käytäntöön palveluneuvonnan ja –ohjauksen maakunnallisia toimintamalleja sekä koordinoida jo olemassa olevia malleja yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi.

Palvelutarpeen arvioinnin mallintamisen ja siihen liittyvän mittarityön valmistelijaksi on valittu 20 prosentin työajalla Milla Lappalainen. Hänen tehtävänään on muun muassa suunnitella, mallintaa ja viedä käytäntöön palvelutarpeen arvioinnin ja mittareiden maakunnallisia toimintamalleja.

Päihde- ja mielenterveyspalveluiden valmistelijaksi on valittu Matti Järvinen. Järvinen työskentelee uudistuksessa 50 prosentin työajalla. Järvisen tehtäviin kuuluu muun muassa suunnitella, mallintaa ja viedä käytäntöön päihde- ja mielenterveyspalvelujen maakunnallisia toimintamalleja.

Seurantamittareiden käyttöönoton valmistelijaksi on valittu 40 prosentin työajalla Mari Sanila. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa ohjata toimijoita valtakunnallisten seurantamittareiden käyttöönotossa ja niiden edellyttämissä vaatimuksissa sekä suunnitella ja arvioida muita maakunnan sote-järjestäjä- ja tuottajatehtävissään tarvitsemia mittareita, niiden tiedonlähteitä ja käyttöönottoa.

Suun terveydenhuollon valmistelijaksi on valittu Katja Lepistö. Lepistö aloittaa uusissa tehtävissään 1.10.2018. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa suunnitella, mallintaa ja viedä käytäntöön yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa suun terveydenhuollon maakunnalliset rakenteet ja toimintamallit sekä suoran valinnan palveluiden että liikelaitoksen osalta.

Taloussihteerin tehtävään on valittu Kaija Reunanen-Männistö. Hän hoitaa maakuntauudistuksen projektitoimiston talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä yhteistyössä ulkoisen palveluntuottajan KuntaPron kanssa.

Aikuissosiaalityön, kuntoutuspalveluiden, lapsi- ja perhepalveluiden, sote-keskustoiminnan ja vammaispalveluiden valmistelijoiden tehtävien sekä sote-lakimiehen tehtävien osalta rekrytointiprosessi on vielä kesken.