Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin arvostelee suorin sanoin Kouvolan ja Oulun kaupunkien menettelyä vahingonkorvauksia koskevien vaatimusten käsittelemisessä. Oulun hyvinvointipalveluiden toimialan päätöksiin vahingonkorvausvaatimuksista ei liitetty muutoksenhakuohjetta.

Kouvolan kaupunki puolestaan käsitteli vahingonkorvausvaatimukset vakuutusyhtiön ja kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti siten, että kaikki henkilövahingot ja omavastuurajan ylittävät vahingot annettiin vakuutusyhtiön ratkaistavaksi. Myös asiakkaille annetuissa muutoksenhakuohjeissa oli apulaisoikeusasiamiehen mielestä petrattavaa.

Oulussa oma linja

AOA:n tuoreen päätöksen mukaan Oulun hyvinvointialan virheellinen käsitys vahingonkorvausta koskevien päätösten muutoksenhakukelvottomuudesta perustui yksittäiseen korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2003 antamaan ratkaisuun. Päätökseen nojaten hyvinvointilautakunta oli päätöksessään todennut, ettei siihen voida hakea muutosta. KHO:n tuoreemmassa ratkaisukäytännössä on korostettu sitä, että kunnallisen viranomaisen yksityisoikeudellista sopimusta koskeviin päätöksiin haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä kunnallisvalituksella. 

Myöskään vahingonkorvauksia hakeneen kuntalaisen kirjeisiin ei ollut asianmukaisesti vastattu. AOA:n mukaan vaarana oli, että Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen toimialan menettely oli estänyt sen asiakkaiden asioiden asianmukaisen käsittelyn ja oikeusturvan toteutumisen.

Kouvola yritti ulkoistaa vakuutusyhtiölle

Kouvolan tapauksessa AOA totesi, ettei kaupunki voinut siirtää vakuutusyhtiölle lain mukaista velvollisuuttaan tehdä hallinnollinen päätös sille esitettyyn vahingonkorvausvaatimukseen. Se seikka, että vahingonkorvausvaatimus oli mahdollista saattaa myös kanteena vireille käräjäoikeudessa, ei poistanut kaupungin velvollisuutta käsitellä sille esitetty vaatimus kuntalain ja hallintolain edellyttämällä tavalla.

-Kysymys on perustuslaissa ja hallintolaissa turvatun hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvan palveluperiaatteen sekä viranomaisen neuvontavelvollisuuden toteuttamisesta. Samaa vahingonkorvausasiaa voidaan käsitellä sekä hallintolainkäytössä että yleisessä tuomioistuimessa, toteaa AOA Maija Sakslin.

Kunnan vahingonkorvausvaatimusta koskevaan päätökseen tulee liittää kuntalain mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja valitusosoitus hallinto-oikeudelle. Tämän lisäksi on hyvän hallinnon mukaista neuvoa mahdollisuudesta saattaa yksityisoikeudellinen vahingonkorvausvaatimus haastehakemuksella käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

-Tämä on yleisesti vaikeasti ymmärrettävä asia, minkä vuoksi tällaisessa monimutkaisessa asiassa neuvonnan tarve on suuri. Neuvontavelvollisuutta korostaa se, että tuomioistuinmaksulain mukaan hallinto-oikeuden ratkaisusta voidaan periä 250 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. Kun asiakkaalle annetaan riittävää ohjausta, hän voi paremmin arvioida käytettävissään olevia oikeussuojakeinoja. On myös yleisen edun kannalta perusteltua, että vältytään turhilta oikeusprosesseilta, jatkaa AOA Sakslin.

Oulun tapauksen ratkaisu AOA:n sivuilla

Kouvolan tapauksen ratkaisu AOA:n sivuilla

Avatar
Pekka Moliis
pekka.moliis@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*