Kuva: Sonja Eloranta
Sodankylän kuntavaalituloksen jälkipyykissä perehdyttiin mm. epäselviin merkintöihin äänestyslipukkeissa.

Sodankylän keskusvaalilautakunnan päätös vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen vahvistamisesta jää voimaan. Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen kuntavaalien tuloksen osittaisesta kumoamisesta.

Hallinto-oikeus oli kahden ehdokkaana olleen valituksesta toimittamansa katselmuksen jälkeen kumonnut osittain Sodankylän kunnan keskusvaalilautakunnan päätöksen, jolla kuntavaalien tulos oli vahvistettu, ja palauttanut asian keskusvaalilautakunnalle vaalituloksen oikaisemista ja uuden vaalituloksen vahvistamista varten.

Kiistassa oli kyse siitä, saako viimeisen Sodankylän valtuuston 27 paikasta keskustan Juho Takala vai vihreiden Seppo Aikio.  Vaalituloksesta tehdyssä valituksessa epäiltiin vaalien tuloslaskentaa lainvastaiseksi. Kuntavaalien alustavaan laskentaan verrattuna kokonaisäänimäärä on tarkastuslaskennassa pienentynyt kahdella äänellä. Tarkastuslaskennassa muiden puolueiden äänimäärä on noussut, mutta Vihreän liiton äänimäärä on laskenut kahdella äänellä. Kun Keskustan äänimäärä on noussut kolmella äänellä, Seppo Aikion paikka viimeiseksi valittuna valtuutettuna on siirtynyt Keskustan ehdokkaalle.

Hallinto-oikeuden järjestämässä katselmuksessa Sodankylän kunnantalolla helmikuussa 2018 Takala ja Aikio olivat päässeet tutustumaan äänestyslippuihin ja tekemään omat päätelmänsä tuloksesta.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan keskusvaalilautakunta oli äänten tarkastuslaskennassa tehnyt eräitä päätöksestä tarkemmin ilmeneviä virheitä, jotka olivat vaikuttaneet vaalien tulokseen siten, että alemmalla vertausluvulla valituksi tullut ehdokas oli vahvistettu virheellisesti.

Keskustan Sodankylän kunnallisjärjestö valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kunnallisjärjestö katsoi valituksessaan muun ohella, että hallinto-oikeuden suorittama äänestyslippujen tarkastaminen ja uudelleen laskenta keskittymällä lähinnä keskustalle ja vihreille annettuihin ääniin oli lainvastaista.

KHO:n mukaan äänestyslippujen tarkastus ja laskenta olisi tullut suorittaa vain hallinto-oikeuden ratkaisukokoonpanon läsnä ollessa. Hallinto-oikeuden virheellisen menettelyn takia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukokoonpano tarkasti ja laski kaikki äänestysliput uudestaan.

KHO totesi, että hallinto-oikeuden suorittamassa äänestyslippujen tarkastamisessa ja ääntenlaskennassa ei ollut ollut kysymys hallintolainkäyttölain 41 §:ssä tarkoitetusta katselmuksesta eikä muustakaan sellaisesta tilaisuudesta, johon oikeudenkäynnin osapuolet tai niiden edustajat olisi tullut kutsua tai jossa he olisivat saaneet olla läsnä.

– Hallintotuomioistuimen suorittamassa äänestyslippujen tarkastamisessa ja laskennassa oli sen sijaan kysymys hallinto-oikeuden päätösharkintaan liittyvästä toiminnasta, joka kuului oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 15 §:ssä säädetyn neuvottelusalaisuuden piiriin. Äänestyslippujen tarkastus ja laskenta olisi siten tullut suorittaa vain hallinto-oikeuden ratkaisukokoonpanon läsnä ollessa, KHO:n ratkaisussa todetaan.

– Hallinto-oikeuden virheellinen menettely ei kuitenkaan ollut johtanut siihen, että kuntavaalien tuloksen vahvistamista koskevan päätöksen sisällöllistä oikeellisuutta ei olisi voitu käytettävissä olevan aineiston perusteella enää arvioida korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

KHO totesi, että hallintotuomioistuimen tulee vaalivalitusta käsitellessään arvioida, onko valituksessa esitetty sellaisia seikkoja, joiden takia tuomioistuimen tulisi itse tarkastaa äänestyslippuja ja laskea ääniä. Äänestyslippuja on tarkastettava ja ääniä laskettava vain tarvittaessa ja tarpeellisilta osin. Hallinto-oikeuden edellä todetun virheellisen menettelyn takia kaikki äänestysliput tarkastettiin ja laskettiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

KHO:n mukaan keskusvaalilautakunta oli vaalien tulosta laskiessaan ja vahvistaessaan tehnyt eräitä virheitä, mutta tämä menettely ei kuitenkaan ollut vaikuttanut vaalien tulokseen. Eräs virheistä oli, että äänestyslippupaketteja ei sinetöity, kuten vaalilaki määrää tehtävän lipukkeille seuraaviin vaaleihin asti, vaan ne käärittiin pakettiin joka suljettiin pakkausteipillä. Keskuvaalilautakunnan mukaan pakkausteipin käytössä kyse oli inhimillisestä virheestä.

Omassa tarkastuksessaan KHO ei löytänyt yhtään virheellisesti hylätyyä äänestyslippua. KHO:n mukaan sen suorittamassa laskennassa havaittujen virheiden vaikutus vertailulukuihin on niin vähäinen, ettei vaalien tulos olisi muuttunut. Keskusvaalilautakunnan päätös jäi siten voimaan.

Lista äänestyslipukkeisiin jälkikäteen tutustuneiden valittajien löytämistä epäselvyyksistä:

Kirkonkylän äänestysalueen ennakkoäänten osalta numeroiksi 6, 47, 62, 63, 70, 77 ja 79 hyväksyttyjen äänten joukossa on epäselviä ääniä.  Lisäksi ääniä on valittajien laskelmien mukaan 1 547, kun pöytäkirjassa äänimääräksi on merkitty 1 542.
Sattasen äänestysalueen ennakkoäänissä yksi ehdokkaalle numero 51, niin ikään yksi ehdokkaalle numero 57 ja kaksi ehdokkaalle numero 63 hyväksytyistä äänistä ovat epäselviä.
Valittajien laskelmien mukaan Sattasessa oli annettu ennakkoääniä 201, mutta laskentalomakkeessa oli merkitty äänten kokonaismääräksi 202. Valittajat eivät kuitenkaan halunneet, että ääniä lasketaan tältä osin katselmuksessa uudestaan.
Edelleen Sattasen äänestysalueella ennakkoäänissä Vihreän liiton ehdokkaalle numero 6 on hyväksytty vain 12 ääntä, mutta hyväksyttyjen äänten pinossa on 14 ääntä. Keskusvaalilautakunnan taholta mainittu laskuvirhe myönnettiin.
Vaalajärven äänestysalueen vaalipäivän äänistä yksi äänestyslippu on hylätty, koska siihen on merkitty viiva. Keskusvaalilautakunnan päätöksen 10.4.2017 § 53 mukaan hylkäämisen syyksi on kuitenkin merkitty se, että äänestyslippu on tyhjä.
Vuotson äänestysalueen vaalipäivän äänistä kaksi äänestyslippua on hylätty, koska niihin on merkitty viiva. Keskusvaalilautakunnan päätöksen 10.4.2017 § 53 mukaan hylkäämisen syyksi on kuitenkin merkitty se, että liput ovat tyhjiä.
Orajärven äänestysalueen vaalipäivän äänistä kaksi äänestyslippua on keskusvaalilautakunnan päätöksen 10.4.2017 § 53 mukaan hylätty, koska liput ovat tyhjiä. Toiseen äänestyslippuun on kuitenkin kirjoitettu Aku.
Orajärven äänestysalueen vaalipäivän hyväksytyistä äänistä yksi numeroksi 67 katsottu ääni on epäselvä ja siten hylättävä.
Yhteen ehdokkaalle numero 82 hyväksyttyyn äänestyslippuun on numero 82 merkitty kahteen kertaan.
Syväjärven äänestysalueen vaalipäivän yhteen äänestyslippuun oli merkitty numero 75 myös lipun kääntöpuolelle.
Raudanjoen äänestysalueen vaalipäivän äänten osalta numeroiksi 50 ja 68 hyväksyttyjen äänten joukossa on epäselviä ääniä.
Kelujärven äänestysalueen vaalipäivän äänten osalta numeroiksi 35, 55 ja 59 hyväksyttyjen äänten joukossa on epäselviä ääniä.
Kirkonkylän äänestysalueen vaalipäivän hyväksytyistä äänistä yksi numeroksi 55 katsottu ääni on epäselvä.
Vihreältä liitolta on tarkastuslaskelmassa vähennetty ääniä, mutta hylätyissä äänestyslipuissa ei ole numeroiksi 3, 5 ja 6 tulkittavia merkintöjä.
Epäselvää on, mihin kyseiset Vihreälle liitolle alustavassa laskennassa hyväksytyt äänestysliput ovat kadonneet.
Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*