Julkisessa hankinnassa hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa veroja tai sosiaaliturvamaksuja. Verojen maksamisen laiminlyönti ei ole hankintalaissa tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste, mutta oikeuttaa hankintayksikön sulkemaan tarjoajan pois.

Hankintayksikön tulee tarjoajien poissulkemisessa noudattaa suhteellisuuden periaatetta. Koska tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta on ankara toimenpide, tulee poissulkemista koskevassa harkinnassa ottaa huomioon esimerkiksi rikkomuksen tai laiminlyönnin vakavuus, laatu ja laajuus, yhteys hankinnan kohteeseen, kulunut aika, mahdolliset muut aiheutuneet seuraamukset sekä rikkomukseen tai laiminlyöntiin syyllistyneen mahdolliset korjaavat teot. Näin ollen suorittamatta olevien verovelkojen osalta hankintayksikön tulee arvioida kyseisten verovelkojen vaikutusta tarjoajan kykyyn suoriutua hankinnasta.

Yritys voi hakea veron maksuun lisäaikaa tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi (maksujärjestely). Maksuaikaa pyydetään Verohallinnolta. Poissulkemisen kokonaisharkinnassa tulee huomioida tarjousasiakirjoista ilmenevä verovelkojen maksujärjestely Verohallinnon kanssa. Maksujärjestely ei kuitenkaan suoraan estä verovelkaisen tarjoajan poissulkemista.

Poissulkeminen voi maksujärjestelystä huolimatta olla mahdollista esimerkiksi verovelan suuren määrän vuoksi tai jos hankinta on luonteeltaan ja toimialaltaan sellainen, että toimittajan luotettavuudelle ja maksukyvylle on perusteltua asettaa erityinen vaativuus. Toimittajan vaihtuminen sopimuskaudella mahdollisen konkurssin tai muun maksuvaikeuksiin joutumisen vuoksi voi myös aiheuttaa hankintayksikölle merkittävää haittaa.

Jonna Törnroos, lakimies, varatuomari

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 5/2015.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*