Kuva: Kari Långsjö

Vaikkapa hallintolaki, kuntalaki ja julkisuuslaki. Yleislait luovat viranomaisen toiminnalle ja menettelyille taustan. Vaikkapa ympäristönsuojelulaki, maa-aineslaki, jätelaki, vesihuoltolaki, vesilaki, maastoliikennelaki, vesiliikennelaki, ulkoilulaki, merenkulun ympäristönsuojelulaki ja ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamislaki. Varsinaisista ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisistä tehtävistä säädetään muun muassa noissa sektorilaeissa. Kyse on tällöin pääsääntöisesti erityyppisistä lupa- ja valvontaviranomaistehtävistä.

Ympäristöpuolen lainsäädäntö sekä hallintomenettelyjen variaatio on valtava. Esimerkiksi ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä koskevasta uusimmasta Kansallisarkiston päätöksestä löytyy yli 200 eri kirjallista asiakirjatyyppiä koskien edellä mainittujen lakien lupa- ja valvontamenettelyjen arkistointia. Kaikki nämä ympäristönsuojeluviranomaisen hallintotoimet perustuvat lain soveltamiseen yksittäistapauksissa. Ja kussakin tapauksessa tulee viranomaisen noudattaa tarkasti aineellisia ja menettelyllisiä säännöksiä ja määräyksiä.

Ympäristölupa, yleinen ilmoitusmenettely, rekisteröintimenettely, kertaluonteinen ilmoitusmenettely, yksittäinen määräys sekä poikkeaminen kunnallista ympäristönsuojelumääräyksestä. Paitsi että lupatyyppejä on paljon, on lupien valvontaan liittyviä valvontamenettelyjä myös runsaasti. Suurin osa määrällisistä lakipykäliin liittyvistä tehtävistä liittyy ympäristönsuojeluviranomaisella ympäristönsuojelulakiin ja sen nojalla annettuihin asetuksiin.

          *                   *                   *

Entäpä talousveden käytön rajoittamispäätökset ja ojitusriita-asiat? Vesihuollon ja jätevesien osalta ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksen pohjalta kiinteistölle vapautuksia tiettyjen eri laeissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Roskaantuneen alueen siivoamismääräykset sekä jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta tehtävien ilmoitusten käsittely: jätehuollon valvontaviranomaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on oikeus antaa määräyksiä toiminnanharjoittajalle jätehuollon järjestämiseen liittyen.

          *                   *                   *

Maa-ainesten ottoon liittyvissä asioissa kunta toimii lupa- ja valvontaviranomaisena. Maa-aineslupaa voi joutua käsittelemään myös erikseen säädetyssä yhteiskäsittelymenettelyssä samaa hanketta koskevan ympäristöluvan kanssa.

Ulkoilulain puolelta löytyy moottorikelkkailua varten perustettava moottorikelkkailureitti. Sen pitäjän ja reittisuunnitelman hyväksyy – jälleen kerran – kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin maastossa tai vesialueilla voi taas vaatia luvan maastoliikenne- tai vesiliikennelain perusteella.

Ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontamenettelyt on säädetty pääosin viimeisen 40 vuoden aikajaksolla. Yksi vanhimmista lupamenettelyistä sisältyy maa-aineslakiin ja uusin säännös löytyy ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamislaista.

Varsin erilaiset lakien edellyttämät hallintomenettelyt muun muassa kuulemisesta ja päätöksen antamisesta kuvastavat yhteiskuntamme • muutosta.

Marko Nurmikolu, lakimies, Suomen Kuntaliitto

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 3/2020.

Aiemmat Lakiklinikat

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*