Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut, toimielinten jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet ja muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Luottamushenkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista on säädetty kuntalaissa.

Tietojensaantioikeus

Luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnalta tietoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina. Oikeus koskee julkisten asiakirjojen lisäksi ei vielä julkisia sekä salassa pidettäviä asiakirjoja. Salassa pidettäviin tietoihin liittyy vaitiolovelvollisuus sekä hyväksikäyttökielto.

Kokouksiin osallistuminen

MainosLuottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata työstään toimielimen kokousta varten, jos vapaasta sovitaan työnantajan kanssa. Työnantaja ei voi ilman työhön liittyvää painavaa syytä kieltäytyä sopimasta asiasta. Henkilön on ilmoitettava kokousajankohdat ja luottamustehtävät työnantajalle.

Päätoimisella luottamushenkilöllä on oikeus 1.6.2017 alkaen saada vapaata työstään luottamustoimen ajaksi. Osa-aikaisen luottamustoimen hoitamiseen tarvittavasta vapaasta on sovittava työnantajan kanssa.

Luottamustoimen hoitaminen on virkavelvollisuus. Toimielimen jäsenen ollessa estynyt tai esteellinen luottamustointa hoitaa varajäsen.

Puheenvuorot

Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä kokouksessa. Puheenjohtajan on annettava puheenvuorot pyydetyssä järjestyksessä. Puhujan on pysyttävä käsiteltävänä olevassa asiassa.

Palkkiot

Luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkio, matkakorvaus, päiväraha, korvaus ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidosta tai vastaavasta syystä.

Virka- ja vahingonkorvausvastuu

Luottamushenkilö on toimessaan rikosoikeudellisessa virkavastuussa. Luottamushenkilö voi olla vahingonkorvausvastuussa virheellisen menettelyn kunnalle tai ulkopuoliselle aiheuttamasta vahingosta. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä.

Eroaminen ja erottaminen

Luottamushenkilö ei yleensä ole erotettavissa kesken toimikauden. Poikkeuksena on koko toimielimen erottaminen epäluottamuksen perusteella. Yksittäinen luottamushenkilö voidaan erottaa vain rikoksen perusteella.

Luottamushenkilö voi erota pätevästä syystä kesken toimikauden. Henkilö voi myös menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikautensa.

Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi henkilö.

Suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus ja salassa pidettävät tiedot

Toimielinten kokoukset valtuustoa lukuun ottamatta ovat lähtökohtaisesti suljettuja. Suljetun kokouksen keskustelut ovat luottamuksellisia. Hyvän hallintokäytännön mukaista ei ole paljastaa ulkopuolisille suljetun kokouksen keskusteluja. Myöskään kokouksen salassa pidettäviä tietoja ei saa paljastaa ulkopuolisille.

Käyttäytyminen

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja kuntalaisten etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti. Käyttäytymissäännös on toimintaohje, jonka rikkomisesta ei voine seurata oikeudellisia sanktioita.

Sidonnaisuusilmoitus

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee luottamushenkilöistä kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslain tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajistoa, pormestaria ja apulaispormestaria. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Saija Haapalehto

Lakimies, Kuntaliitto

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 4/2017

Aiemmat lakiklinikat

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*