Kuva: Kari Långsjö

Maksiimi johdetaan latinan ilmaisusta maxima regula, joka tarkoittaa korkeinta sääntöä. Eräs oikeudellisista maksiimeista on, että ”Tietämättömyys laista vahingoittaa”, ignorantia iuris nocet. Asian voi myös ilmaista niin, että jokaisen on lähtökohtaisesti tunnettava laki, eikä tietämättömyys lain sisällöstä poista rangaistavuutta. Olisi toivottavaa, että myös alemman asteiset säännöt olisivat yhtä selkeitä.

Informaatio-oikeus vastaa erään määritelmän mukaan kysymykseen siitä, kenellä on oikeus tietoon ja missä tilanteessa. Luotettavan ja luottamuksellisen informaation turvaksi säädetty tuore tietosuojanormisto, EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja sitä täydentävä ja täsmentävä tietosuojalaki, ovat tältä osin keskeisimpiä.

          *                    *                    *

EU:n toimielimille hiljattain kootussa tietosuoja-asetuksen toimivuutta koskevassa raportissa tuore tietosuojanormisto on koettu erityisen vaikeaselkoiseksi. Oikeuskirjallisuudessa on nostettu esiin asetuksen epäselvät ilmaisut, kuten ”asianmukainen”, ”kohtuullinen”, ”oikeasuhtainen” ja ”riittävä”, ja esitetty, että säädösten virheetön soveltaminen ja noudattaminen on maallikolle miltei mahdotonta.

Lisähaastetta tuottaa asetukseen liittyvän viranomaisohjeistuksen keskittäminen – digitaalisten sisämarkkinoiden nimessä – tietyiltä osin jäsenmaiden tietosuojaviranomaiset kokoavalle EU:n tietosuojaneuvoston tasolle. Tämän antama ohjeistus ei ole riittävän konkreettista, jo antamisvaiheessaan vanhentunutta ja usein jopa tiukempaa kuin itse sääntely.

          *                    *                    *

Asetuksen noudattamisen tehosteeksi asetuksessa on säädetty seuraamusjärjestelmästä, mikä on tuonut kansallisten hallintotuomioistuinten käsiteltäväksi kokonaan uusia asiaryhmiä. On arvioitu, että tämä tulee näkymään pitkittyneinä oikeusprosesseina, kun linjausta haetaan ennakkoratkaisupyyntöinä unionin tuomioistuimelta.

Myös tietosuojaviranomaisten neuvonta ja ohjausresurssit ovat olleet tiukilla. Tämä on näyttäytynyt meille jo useamman vuoden kestäneenä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja-asiantuntijoiden keskinäisten yhteistyötapaamisten, niin kutsuttujen Sohvi- ja Tellu-ryhmien, taukona.

Paljon käytetty hokema ”Suutarin lapsella ei ole kenkiä”, näyttäisi pitävän paikkansa myös informaatio-oikeuden osalta. Tuore tietosuojanormisto näyttäisi estävän tehokkaan informaatio-oikeuden toteutumisen käytännössä.

Jean-Tibor IsoMauno, lakimies, Suomen Kuntaliitto

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 4/2020.

Lue aiemmat Lakiklinikat

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*