Kuva: Kari Långsjö

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt Virtain kaupungin valituksen Virtain ja Ruoveden sote-yhteistoimintaa koskevassa kiistassa.

Ruoveden kunnanvaltuusto päätti 2.7.2018, että Ruoveden kunta purkaa Virtain ja Ruoveden yhteistoimintasopimuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseksi 3.7.2018 alkaen. Valtuusto nimesi valmisteluryhmän käynnistämään yhteistoimintasopimuksen purkamisen.

Virrat valitti Ruoveden päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja vaati, että kunnanvaltuuston päätös kumotaan ja päätöksen täytäntöönpano kielletään.

Virtain valituskirjelmän mukaan Ruoveden valtuuston päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja päätös oli lainvastainen. Virtain kaupunki on yhteistoimintasopimuksen toinen osapuoli, minkä perusteella se on oikeutettu tekemään kunnallisvalituksen.

MainosHämeenlinnan hallinto-oikeus jätti Virtain valituksen tutkimatta.

Kuntalain 137 §:n 1 momentin mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Hallinto-oikeus perusteli ratkaisuaan sillä, että kuntien yhteistoimintaa koskevassa sopimuksessa on kysymys julkisoikeudellisesta sopimuksesta, josta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan kuntalain 63 §:n mukaan hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa.

– Valituksenalaisella kunnanvaltuuston päätöksellä ei ole oikeudellisesti sitovasti päätetty yhteistoimintasopimuksen toisen osapuolen, Virtain kaupungin, oikeuksista ja velvollisuuksista. Yhteistoimintaa koskevan sopimuksen purkamista koskevan riidan voi saattaa erikseen hallintoriitana ratkaistavaksi. Kunnanvaltuuston päätös ei tähän nähden vaikuta Virtain kaupungin oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun siten välittömästi, että sitä olisi pidettävä asiassa kuntalain 137 §:ssä tarkoitettuna asianosaisena. Virtain kaupungilla ei näin ollen ole asiassa valitusoikeutta, ja valitus on jätettävä tutkimatta, hallinto-oikeus perusteli.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Virrat vaati valituksessaan, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan hallinto-oikeudelle valituksen tutkimista varten. Vaihtoehtoisesti korkein hallinto-oikeus olisi Virtain mukaan voinut enemmän viivytyksen välttämiseksi tutkia asian ja kumota Ruoveden kunnanvaltuuston päätöksen tai ainakin tutkia asian täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen osalta ja kieltää kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon.

Virrat totesi valituksessaan KHO:lle, että kaupungin tekemässä kunnallisvalituksessa oli kyse Ruoveden valtuuston päätösmenettelyn laillisuudesta, eikä varsinaisesti siitä, oliko valtuuston päätös yhteistoimintasopimuksen mukainen.

– Koska valtuuston päätöstä ei kunnallisvalituksen tekohetkellä ollut vielä pantu täytäntöön eikä mitään riitaa vielä tuossa vaiheessa ole ollut, kuntalain 63 § ei tule asiassa sovellettavaksi, Virtain kaupunki katsoi.

KHO piti Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä asiassa riittävänä. Se hylkäsi Virtain kaupungin valituksen, ja lausuminen Ruoveden kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

– Hallinto-oikeuden on tullut mainittujen oikeusohjeiden nojalla jättää valitus tutkimatta. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua, KHO:n perusteluissa todetaan.

Virrat ja Ruovesi ovat järjesteneet sote-palvelut yhteistoimintana vuodesta 2013 asti Keiturin Sote Oy:ssä. Viranomaistoiminnasta ja hammashuollosta vastaa Virrat. Poliklinikkapalvelut on tuottanut Attendo.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*