Kuva: Seppo Haavisto

Kuntaliitto esittää lausunnossaan sote-uudistuksta koskevien lakien muuttamisesta, että kuntien mahdollisuutta hyvinvointialueiden tukipalveluiden tuottamiseen tulisi pidentää vuoden 2024 loppuun ja EU-kynnysarvosta pitäisi luopua.

Hallituksen esitysluonnoksessa hyvinvointialue voisi ostaa kunnalta sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluita ainoastaan vuoden 2023 loppuun saakka ilman velvollisuutta yhtiöittää palveluita, jos kunta on vuoden 2022 lopussa tuottanut näitä palveluita. Lisäksi hankinnan täytyy alittaa EU-kynnysarvot.

EU-kynnysarvoon liittyvä rajaus tulisi poistaa, sillä kunnissa ja kuntayhtymissä tuotettavien sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluiden arvo ylittää valtaosassa tapauksista EU-kynnysarvon. Tällöin tarpeellista siirtymäaikaa ei saada sovellettua suureen osaan tukipalveluista.

– Tukipalveluiden siirtymäsäännös on erittäin tarpeellinen. Olemme saaneet kunnista lukuisia huolestuneita yhteydenottoja kuntien mahdollisuuksista tuottaa tukipalveluita hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta, Kuntaliiton lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki sanoo tiedotteessa.

Myllymäen mukaan ongelma on konkretisoitunut erityisesti ruokahuollossa, jonka palvelut on monissa kunnissa keskitetty.

-Sama keittiö tuottaa palveluita sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä sivistystoimeen. Nämä tuottavuutta parantaneet ratkaisut uhkaavat nyt purkautua, ennen kuin uudistuksen edellyttämiä muutoksia ehditään toteuttamaan, Myllymäki sanoo.

Kuntaliiton mukaan ehdotettu siirtymäsäännös ratkaisisi kuitenkin tukipalveluiden tuottamiseen liittyviä ongelmia vain harvoissa merkitykseltään varsin vähäisissä yksittäistapauksissa, koska sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvien kunnissa ja kuntayhtymissä nykyisin keskitetysti tuotettavien tukipalveluiden arvo valtaosassa tapauksia ylittää mainitun EU-kynnysarvon. Tällöin ehdotettua siirtymäsäännöstä ei näissä tapauksissa voitaisi lainkaan soveltaa.

Lausunnossaan Kuntaliitto kiinnittää huomiota myös siihen, että ehdotetusta pykälästä ja sen perusteluista ei ilmene, sovelletaanko ehdotettua 214 000 euron rajaa hankintakohtaisesti vai hyvinvointialueen kokonaisostojen perusteella.

Kuntaliiton mukaan todennäköisesti eri hankinnat arvioitaisiin erikseen, eli esimerkiksi siivouspalveluiden hankinta ja ruokapalveluiden hankinnat olisivat toisistaan erillisiä hankintoja, joissa molemmissa myynti voisi olla enintään 214 000 euroa.

– Ilmeisesti hyvinvointialue voisi ostaa esim. ruokapalveluita eri kunnilta niiden keskuskeittiöstä siten, että ruokapalveluita tuotettaisiin eri pisteisiin eri kunnista ja jokainen eri hankinta voisi olla enintään tämä 214.000 €, Kuntaliiton lausunnossa todetaan.    

Kuntaliitto ehdottaa, että EU – kynnysarvoon liittyvä rajaus poistetaan pykälästä. Siirtymäaikaa tulisi myös pidentää yhdellä vuodella vuoden 2024 loppuun.

Kuntaliitto ehdottaa lisäksi, että siirtymäsäännös ulotetaan koskemaan myös tilanteita, joissa sairaanhoitopiiri tai erityishuoltopiiri ennen niiden siirtymistä hyvinvointialueelle on tuottanut tukipalveluita kunnalle tai vapaaehtoiselle kuntayhtymälle. Tällöin hyvinvointialue voisi siirtymäajan tuottaa tukipalveluita kunnille ja kuntayhtymille.

Kuntaliiton käsityksen mukaan EU:n valtiontukisäännökset ja sitä kautta tuleva yhtiöittämisvelvollisuus ja EU:n hankintadirektiivi eivät olisi ylitsepääsemätön este. Tukipalveluiden tuottaminen kuntien toimesta kohdistuisi lyhyenä siirtymäkautena täysin samoihin julkisiin hyvinvointipalveluihin kuin nytkin, eikä siinä laajennettaisi julkisen sektorin toimintaa markkinoiden näkökulmasta verrattuna nykyiseen.

Kuntaliitto kiinnittää lausunnossaan huomiota myös siihen, että pykäläluonnoksessa ja sen perusteluissa ei ole käsitelty sitä, miten siirtymäaikana tuotetut tukipalvelut tulisi hinnoitella.

– Kysymys olisi kilpailutilanteessa markkinoilla toimimisesta ja siihen liittyvästä yhtiöittämisvelvollisuutta koskevasta poikkeuksesta, johon soveltuisi kuntalain 127 §:n 1 momentin 2 kohta. Tukipalvelut tulisi näin ollen ilmeisesti hinnoitella kuntalain 128 §:n tarkoittamalla tavalla markkinaperusteisesti. Tämä puolestaan edellyttäisi kilpailulain 30 d §:n mukaista kirjanpidon eriyttämistä kunnan oman myynnin ja hyvinvointialueen myynnin välillä, lausunnossa todetaan.

Kuntaliitto muistuttaa myös, että ehdotetun siirtymäsäännöksen suhde voimaanpanolain 18 §:n 2 momentin säännökseen tukitehtäviä hoitavan henkilöstön siirtymisestä liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle tulisi selkeyttää. Siirtymäsäännöksen soveltamisalaan kuuluvissa tukipalvelutehtävissä työskentelevää henkilöstöä ei ole tarkoituksenmukaista siirtää kunnista tai kuntayhtymistä hyvinvointialueen palvelukseen sinä aikana, kun kunta myy näitä palveluita hyvinvointialueelle.

Aiheesta aiemmin:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*