Tuulivoiman vaikutuksista ihmisten terveyteen käydään aktiivista kesksutelua, jonka taustaksi kaivataan lisää tietoa.

Tuulivoiman terveys- ja ympäristövaikutuksista on valmistunut selvitys. Siinä todetaan muun ohella, että terveyshaitoista ei ole tieteellistä näyttöä, mutta tutkimustietoa on kovin vähän, ja siksi työtä pitää jatkaa.

Selvityksissä tarkastellaan tuulivoiman tuottaman äänen vaikutuksia ihmisten terveyteen sekä tuulivoimaloiden vaikutuksia linnustoon ja lepakoihin. Tuulivoimaloiden sijoittuminen on usein kiistanaihe kaavoituksen ja rakennuslupien yhteydessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan nyt tehdyt selvitykset lisäävät tietämystä tuulivoimarakentamisen vaikutuksista. Ohjausryhmä katsoo, että terveysvaikutuksiin liittyvää tutkimusta tulee jatkaa laajemman kokonaiskuvan saamiseksi.

Melua ja infraääniä selvitettiin

Selvityksessä tarkasteltiin tuulivoimamelua ja erityisesti tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen vaikutuksia. Selvitys koostuu VTT:n johdolla toteutetuista mittauksista sekä laajasta kirjallisuuskatsauksesta kansainväliseen tutkimukseen.

Mittauksissa selvitettiin tuulivoiman tuotantoalueiden ympäristössä esiintyviä keskimääräisiä infraäänitasoja, niiden ajallista vaihtelua sekä niiden verrannollisuutta infraäänitasoihin muussa ympäristössä. Vertailun vuoksi infraääniä mitattiin myös luonnonhiljaisella alueella ja kaupunkialueella.

Terveyshaitoista ei tieteellistä näyttöä

Selvityksen mukaan mitatut infraäänitasot ovat samaa suuruusluokkaa tuulivoimaloiden lähellä ja kaupunkiympäristössä. Selvityksessä todetaan, että olemassa olevien tutkimusten perusteella tällaisissa ympäristöissä esiintyvien infraäänitasojen suorista terveyshaitoista ei ole tieteellistä näyttöä.

On esitetty mekanismeja, joilla pienet infraäänitasot voisivat vaikuttaa terveyteen, mutta niiden merkityksestä ei ole riittävää näyttöä. Tutkijat toteavat yksimielisissä johtopäätöksissään, että tutkimuksia infraäänien pitkäaikaisista terveysvaikutuksista on vähän ja lisätutkimukset ovat perusteltuja.

Sijoituspaikka vaikuttaa eläinvahinkoihin

Tuulivoimaloiden vaikutuksia linnustoon ja lepakoihin arvioitiin tutkimuskirjallisuuden ja vaikutusraporttien pohjalta. Selvityksessä todetaan, että tuulivoimaloihin törmäävien lintujen ja lepakoiden määrä vaihtelee paljon eri lajien ja lajiryhmien välillä. Voimaloiden sijoituspaikalla on todettu keskeinen merkitys eläinten törmäyskuolleisuudessa.

Luonnontieteellisen keskusmuseon tekemän arvion perusteella tuulivoiman lisärakentaminen ei todennäköisesti aiheuta Suomessa merkittävää uhkaa lintujen ja lepakoiden populaatioille, jos tuulivoimalat sijoitetaan sellaisille alueille, joissa lajien tiheydet ovat alhaisia ja törmäysten todennäköisyydet mahdollisimman vähäisiä.

Eläinvahingoistakin lisätutkimusta

Myös eläinvahinkojen torjumisessa nähdään tarvetta lisätutkimuksiin. Tarvetta olisi erityisesti lepakoihin keskittyville tutkimuksille sekä pitkäaikaisseurannoille tuulivoimaloiden vaikutuksista rakentamisen jälkeen.

Ympäristöministeriö on koonnut selvityksen yhteyteen ministeriön ohjeistukset liittyen tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksiin.

Tuulivoiman vaikutuksia terveyteen on päätetty selvittää lisää tänä syksynä käynnistettävällä jatkotutkimuksella. Jatkotutkimuksessa tullaan selvittämään tuulivoimaloiden yhteyttä lähiasukkaiden terveydentilaan, infraäänen vaikutusta oireiluun ja fysiologisiin reaktioihin sekä tuulivoiman aiheuttamia äänitasoja asuntojen sisätiloissa.

Tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutus terveyteen

Kirjallisuusselvitys tuulivoimaloiden vaikutuksista linnustoon ja lepakoihin 

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten ohjeet ja selvitykset

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*