Millaisessa kunnassa sinä haluat asua? Tulevaisuus tehdään yhdessä ja siihen voi vaikuttaa.

Millaisessa kunnassa sinä haluat tulevaisuudessa asua ja työskennellä? Onko kotikuntasi In­nos­ta­va elin­voi­ma­kun­ta, Rat­kai­sut et­si­vä kun­ta, Lais­ka kun­ta vai Lan­nis­tu­nut kun­ta?

Tulevaisuuden kuntaa ja sen roolia pohtinut parlamentaarinen työryhmä julkaisi tänään väliraporttinsa siitä. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle luovutetussa väliraportissa arvioidaan tu­le­vai­suu­den kun­nan me­nes­tys­tä mää­rit­tävän kyky uu­dis­tua ja uu­dis­taa toi­min­taa.

-Jos kun­nan uu­dis­tu­mis­kyky on suu­ri, kun­ta on ak­tii­vi­nen toi­mi­ja, jol­le toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä ta­pah­tu­vat laa­jat muu­tok­set näyt­täy­ty­vät mah­dol­li­suu­te­na uu­dis­taa kun­nan roo­lia, teh­tä­viä ja toi­min­ta­ta­po­ja.

-Kun kun­nan uu­dis­tu­mis­kyky on pie­ni, se on pas­sii­vi­nen toi­mi­ja ja kä­per­tyy si­sään­päin. Uu­dis­tu­mis­ky­vyl­tään heik­ko tai hei­ken­ty­nyt kun­ta ke­hit­tää sul­jet­tu­na yh­tei­sö­nä vain omia pal­ve­lui­taan, eikä osal­lis­ta toi­min­tan­sa ke­hit­tä­mi­seen kun­ta­yh­tei­sön mui­ta tai sen ulko­puo­li­sia toi­mi­joi­ta, arvioidaan väliraportissa.

MainosTyötä riittää

Vaikka sote- ja maakuntauudistus vie ison osan kuntien perustehtävistä maakuntien kontolle, niin työtä kuntasektorillakin riittää. Kunnat pääsevät entistä paremmin omilla toimillaan vaikuttamaan siihen, millainen oma kunta on asua ja elää.

Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi ovat avainsanoja kuntien uutta roolia paalutettaessa. Väliraportissa painotetaan myös kuntien kumppanuusroolia palveluja kehitettäessä.

-Kun­nan elin­voi­ma-, si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­roo­li ko­ros­tu­vat maa­kun­tien pe­rus­ta­mi­sen myö­tä. Sa­moin vah­vis­tu­vat kun­nan elin­ym­pä­ris­tö­roo­li, ke­hit­tä­jä- ja kump­pa­nuus­roo­li sekä osal­li­suus- ja yh­tei­sö­roo­li, väliraportissa todetaan.

Väliraportissa muistutetaan kuntien roolien poikkeavan tulevaisuudessa entistä enemmän nykyisestä mallista. Joustava ja ketterä voittaa hitaan ja kankean.

-Kun­tien roo­lit ja teh­tä­vät voi­vat tu­le­vai­suu­des­sa eri­lais­tua ny­kyi­ses­tä. Kun­nat toi­mi­vat täl­lä­kin het­kel­lä eri­lai­sis­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­töis­sä. Kun vas­tuu so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta siir­tyy maa­kun­nil­le, voi­vat kun­nat miet­tiä jous­ta­vam­min stra­te­gi­sia va­lin­to­ja omia vah­vuuk­si­aan pai­not­ta­en ja kun­ta­lais­ten toi­vei­ta ja tar­pei­ta huo­mi­oi­den, väliraportissa todetaan.

Johtajuudelle tilausta

Hyvälle johtajuudelle on aina tilausta. Erityisesti sitä on silloin, kun rakenteet ympärillä uusiutuvat. Muutostilanne tulee olemaan haasteellinen niin luottamus- kuin virkamiesjohtajille.

-Tulevaisuuden kuntajohtamisessa korostuvat elin­voi­man, hy­vin­voin­nin, so­pi­muk­sel­li­suu­den sekä kump­pa­nuu­den ulot­tu­vuu­det ja ver­kos­to- sekä kon­ser­ni­joh­ta­mi­nen. Toi­min­nan kes­ki­ös­sä ovat mo­nen­lai­set kump­pa­nuu­det, yh­des­sä­ te­ke­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus eri toi­mi­joi­den, ku­ten jär­jes­tö­jen, elin­kei­no­e­lä­män, kan­sa­lais­yh­teis­kun­nan ja kun­ta­lais­ten kans­sa. Yh­tei­söl­li­syys nou­see nä­ky­väm­mäk­si osak­si kun­tien toi­min­taa ja kump­pa­nuuk­sien kaut­ta taa­taan niin yh­teis­työ­ta­ho­jen kuin kun­nan toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set ja on­nis­tu­mi­nen eri teh­tä­vien hoi­dos­sa, väliraportissa arvioidaan.

Väliraportti kokonaisuudessaan

Aiheesta valtioneuvoston sivuilla

 

 

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*