Valinnanvapaus ei ole mikään yksinkertainen. Ei ainakaan silloin, kun siitä lähdetään lakipykäliä vääntämään. (Kuva: Miska Puumala)

Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi on saanut kentällä ristiriitaisen vastaanoton. Valinnanvapauden positiivinen merkitys kansalaisille myönnetään, mutta esitetyssä muodossa valinnanvapauslaki ei taida kelvata kenellekään. Lausuntoaika päättyi perjantaina 15.12. Lausuntoja tuli reilusti yli 600.

THL:n mielestä toimeenpanon kaavailtu aikataulu on aivan liian tiukka. Realistista on ajoittaa toimeenpano selvästi esitettyä pitemmälle ajanjaksolle, esimerkiksi 5-10 vuodelle maakuntien toiminnan käynnistymisestä.

-Valinnanvapauslain voimaantulon, siirtymäsäännöstön ja käyttöönoton aikataulua (luku 12) tulee tarkentaa niin, että maakunnilla on tosiasialliset mahdollisuudet toimeenpanna sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kokonaisuudessaan ilman, että uudistus aiheuttaa merkittävää häiriötä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalle ja suuria riskejä väestön palvelujen saatavuudelle, lausunnossa huomautetaan.

Maakunnille päätösvalta asiakassetelien käytöstä

THL:n taholta painotetaan, että lakiluonnos vaarantaa hyvin toimivan erikoissairaanhoidon joitakin keskeisiä toimintoja. Tästä johtuen maakunnille tulisi antaa valta päättää siitä, kuinka laajasti asiakassetelejä käytetään. THL:n näkemyksen mukaan asiakassetelipalvelujen valikoimasta tulee poistaa kokonaan kiireetön leikkaustoiminta, polikliinisesti toteutettavat kirurgiset toimenpiteet sekä kiireettömät sairaanhoidolliset käynnit.

Mainos-Suoran valinnan palvelujen laajentaminen erikoislääkäripalveluihin sekä asiakassetelillä annettavien palvelujen palveluvalikoiman laajentaminen lakiluonnoksen mukaisesti erikoissairaanhoitoon tulevat todennäköisesti rapauttamaan nyt hyvin toimivaa erikoissairaanhoitoa ja vaikeuttamaan erityisesti päivystystoimintaa, lausunnossa todetaan.

Eri tason tarkennuksia THL vaatii useisiin lakiluonnoksen kohtiin. Asiakassuunnitelma, suoran valinnan palvelut, asiakassetelipalvelut, henkilökohtainen budjetti ja monet muut asiat vaativat vielä lausunnonantajan mielestä tarkennusta.

KHO pelkää oikeuskiistojen lisääntyvän

Korkeimman hallinto-oikeuden lausunnossa puututaan erityisesti lakiluonnoksen ongelmakohtiin laillisuusvalvonnan näkökulmasta. Asiakassuunnitelmasta pelätään syntyvän uusi oikeusvaateiden rysä. Etukäteen laadittu sitova asiakassuunnitelma voi aiheuttaa yhteentörmäyksiä käytännön elämän kanssa.

-Vaikka asiakkaiden näkökulmasta yhteinen tai yhtenäinen asiakassuunnitelma on sinänsä kannatettava, lakiehdotuksessa esitetyllä tavalla asiakassuunnitelman sitovuus voi merkitä uudenlaisia oikeudellisia kiistoja. Asiakassuunnitelman sitovuus osoittaa vahvasti siihen suuntaan, että sen puutteisiin tai vaillinaiseen toteutumiseen liittyvät riidat voisivat johtaa muuhunkin kuin erilaisiin kantelumenettelyihin, KHO arvioi.

Myös maakuntien ohjausvaltaa palveluntuottajiin KHO pitää lausunnossaan ongelmallisena. Kokonaisuutena korkein hallinto-oikeus pitää nyt lausuntokierroksella olevaa lakiluonnosta kuitenkin aiempaa parempana. Uusia ongelmiakin on kuitenkin syntynyt.

-Esimerkkeinä ovat säännökset, joissa samassa asiassa käytetään kahta hallinnollista ohjauskeinoa, päätöksentekoa ja sopimista. Hallituksen esitysluonnoksessa jää epäselväksi, mikä on sopimuksen ala suhteessa hallinnolliseen päätöksentekoon, jossa on kysymys laissa jo säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Epäselvyys mainitussa suhteessa voi johtaa muun ohella siihen, että samaa asiaa pyritään riitauttamaan kahteen kertaan tai että sopimuksella pyrittäisiin sopimaan tai käytännössä sovittaisiin säädetystä poikkeavalla tavalla, KHO toteaa lausunnossaan.

Lunta tupaan Kuntaliitolta

Jo marraskuun puolella Kuntaliitto otti jyrkän kannan lakiluonnokseen lausunnossaan. Monimutkaista, sekavaa ja askelia sivulla sekä taakse. Lausunnossaan arvioitiin lakiluonnoksen olevan ristiriidassa sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteiden kanssa.

-Ehdotettu tapa toteuttaa perustason ja eräiden erityistason palveluiden valinnanvapaus markkinamekanismien kautta on ristiriidassa sote- ja maakuntauudistukselle alun perin asetettujen tavoitteiden kanssa, jotka koskevat hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumista, palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, palveluiden integraatiota ja kustannusten hillintää”, lausunnossa todettiin.

Kela huolissaan yhdenvertaisuudesta

Kela tarjoutuu omassa lausunnossaan edelleen auttamaan sote-uudistuksen toimeenpanossa ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden turvaamisessa. Lausunnossaan se kritisoi lakiluonnoksen olevan monilta osin liian yleisellä tasolla ja toimeenpanon näkökulmasta monia merkittäviä asioita jää avoimeksi. Tämän johdosta asiakkaiden valinnanvapaus ja yhdenvertaisuus ei välttämättä toteudu toivotulla tavalla.

-Valinnanvapauden toimeenpano jää monilta osin pitkälti maakuntien päätäntävaltaan. Se voi merkitä sitä, että prosessit ja toimintamallit sekä valinnanvapauden instrumentit (asiakasseteli, henkilökohtainen budjetti, suoran valinnan palvelut, korvaukset) eroavat suuresti eri maakunnissa.

-Se puolestaan osaltaan vaikuttaa siihen, että lainsäädännöllä ei saavuteta riittävää asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja että investointi- ja ylläpitokustannukset voivat olla suunniteltua mittavammat, kun moni kokonaisuus joudutaan rakentamaan jokaisen maakunnan ja palveluntuottajan osalta erikseen tai kun nykyisiä järjestelmiä ja palveluita joudutaan merkittävästi kehittämään ja integroimaan, Kelan lausunnossa todetaan.

Kuntalehden aiempi juttu Kuntaliiton lausunnosta 

 

EDIT 15.12.2017 klo 9.50: Lisätty kappale Kelan lausunnosta

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*