Vantaan sote-asioista vastaava apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö toteaa Kuntalehdessä 13.8., että kunnat tarvitsevat tarkempia ohjeita toimeenpannakseen odotettuja torjuntatoimia, ja kritisoi muun muassa aluehallintovirastojen keskenään erisisältöistä ohjausta. Jutussa ei anneta konkreettista esimerkkiä tällaisesta epäyhdenmukaisesta ohjeistuksesta, mutta haluamme vastineessamme korostaa aluehallintovirastojen keskinäistä yhteistyötä ja eri viranomaisten lainmukaisia vastuita tartuntatautien torjunnasta.

Viranomaisten ja organisaatioiden tehtävä tartuntatautilain mukaan on varautua vaarallisten tartuntatautien leviämiseen ja torjua niiden leviämistä. Jokaisella toimijalla on oma lain mukainen roolinsa.

Tartuntatautien torjunnan yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle, ja kansallisena asiantuntijalaitoksena toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Paikallisella tasolla kunnilla on keskeinen rooli – tartuntatautilaki antaa vahvat toimintaedellytykset ja velvoitteet kunnille tilanteessa, jossa tartuntoja esiintyy. Aluehallintoviraston keskeinen tehtävä on alueellisesti sovittaa yhteen ja valvoa tartuntatautien torjuntaa alueellaan.

Nyt pääsääntöisesti kunnissa on toimittu aivan oikein: tartuntatautilain mukaisesti, paikallisesti ja välittömästi, kun tartuntoja on havaittu ja tartuntataudeista vastaava lääkäri määrännyt sairastuneet eristykseen ja altistuneet henkilöt karanteeniin. Myös jatkossa hygieniaohjeiden noudattaminen ja yksittäisten tautitapausten osalta altistuneiden määrääminen karanteeniin ovat ensisijaisia keinoja pysäyttää tartuntojen leviäminen. Kunnilla on edelleen keskeinen rooli, ja kunnissa myös tunnetaan parhaiten paikalliset olosuhteet valtakunnallisten tai mahdollisten alueellisten linjausten ja ohjeiden soveltamiseksi käytännössä.

Koronaepidemian aikana aluehallintovirastot ovat seuranneet hallituksen linjauksia ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita tehdessään tartuntatautilain 58 §:n mukaisia päätöksiä, ja päätökset on tehty yhteneväisesti kaikissa aluehallintovirastoissa. Aluehallintovirastojen johto ja asiantuntijat tekevät vahvaa keskinäistä yhteistyötä, jotta rajoituksista viestiminen sekä niiden vaikutukset eri toimijoille ovat yhdenmukaisia eri virastojen alueilla. Alueellisen tilannekuvan tuntemus on tärkeää, ja alueilta kertynyttä tietoa ja näkemyksiä jaetaan tiiviisti aluehallintovirastojen kesken.

On periaatteessa mahdollista, että koronavirustilanteen alueellisuus huomioon ottaen eri aluehallintovirastot tekisivät erilaisia päätöksiä rajoituksista. Tarkkoja kriteerejä tai lukuja tällaiselle menettelylle ei kuitenkaan etukäteen pystytä antamaan. Tältäkin osin aluehallintovirastot toimivat yhteistyössä sekä sisäisesti että muiden viranomaisten kanssa.

Jaana Lehtovirta, aluehallintovirastojen viestintäyksikön päällikkö

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä