Luottamushenkilöillä on keskeinen asema kunnallisessa päätöksenteossa, joka perustuu edustukselliseen demokratiaan. Kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttävät luottamushenkilöt, joille virkamiehet valmistelevat ja esittelevät asiat. Luottamushenkilön tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta. Päätöksentekoon kuuluu yhteistyö oman puolueen, muiden ryhmien sekä viranhaltijoiden ja eri verkostojen kanssa. Päätösvalta on luottamushenkilöillä kollektiivista, ja sitä rajoittaa toimielimen lakiin, hallintosääntöön tai päätökseen perustuva toimivalta.

Päätöksentekoa varten luottamushenkilöllä on oikeus saada tietoa kunnan viranomaisilta, tehdä aloitteita, saada vapaata työstä luottamustoimen hoitamista varten, esittää kokouksessa näkemyksiä ja tehdä päätösehdotuksia sekä saada
kokouspalkkiota ja korvauksia.

                    *                    *                    * 

Asian esittelijä esittää päätöksenteon kannalta tarpeelliset tiedot esityslistalla tai sen liitteenä. Toimielin arvioi, onko valmistelu riittävää päätöksentekoa varten.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Jokaisella on oikeus saada viranomaiselta julkisia tietoja, mutta luottamushenkilön tietojensaantioikeus voi ulottua myös ei-julkisiin ja salassa pidettäviin tietoihin. Luottamushenkilön tietojensaantioikeus saattaa ulottua käsillä olevan päätöksenteon ulkopuolellekin, mutta tähän vaikuttaa henkilön oma luottamushenkilöasema. Valtuutetulla tietojensaantioikeus on laajempi kuin esimerkiksi lautakunnan jäsenellä. Toimielimen varajäsenen tietojensaantioikeus rajoittuu näin ollen päätettävänä olevaan asiaan. Yleisen seurannan ja valvonnan toteuttamiseksi tietoja luottamushenkilö ei voi saada.

Valtuutetulla on usein oikeus tehdä aloitteita valtuustolle. Mikäli valtuutetulla on kunnassa aloiteoikeus, siihen liittyvästä menettelystä on määräykset hallintosäännössä. Valtuutetut voivat muodostaa keskenään valtuustoryhmiä sisäistä työskentelyä varten ja tehdä myös niiden kautta aloitteita.

                    *                    *                    * 

Edustuksellinen demokratia ei kuitenkaan sulje pois asukkaiden suoria vaikutusmahdollisuuksia. Kuntalain mukaisesti valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon voidaan tukea järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja, selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa sekä valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin. Voidaan myös järjestää mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun, kehittää palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa sekä tukea asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

                    *                    *                    * 

Kunnan asukkailla on kuntalain mukaisesti oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

                    *                    *                    * 

Valtuusto voi myös päättää, että kunnalle kuuluvasta asiasta toimitetaan kansanäänestys. Äänestys on neuvoa-antava. Äänioikeus kansanäänestyksessä on täysi-ikäisillä kunnan asukkailla.

Saija Haapalehto

Lakimies, Kuntaliitto

Artikkeli on julkaistu Kuntalehdessä 9/2017.

Aiemmat Lakiklinikat

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*