Nuorten kokema hyöty Ohjaamoista näkyy valtaosalle nuorista tulevaisuuden suunnan selkeytymisenä sekä luottamuksen vahvistumisena tulevaisuuden suhteen, tuoreessa tutkimuksessa todetaan. (Kuva: Ville Miettinen)

Hallinnon jakautuminen sektoreihin ja sen aiheuttamat poikkihallinnolliset haasteet hankaloittavat edelleen nuorten aikuisten Ohjaamo-toimintaa, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta.

Ohjaamot tarjoavat työ- ja opiskeluasioihin ja arjen haasteisiin liittyvää neuvontaa eri puolilla maata noin 70:ssä matalan kynnyksen monialaisissa palvelupisteessä, jotka toteuttavat EU:n nuorisotakuun tavoitteita ja toimintaa.

Tavoitteena on sujuvoittaa nuorten siirtymiä työhön ja koulutukseen tai muuhun toimintaan, edistää nuorten osallisuutta, toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä koota yhteen palveluntuottajia monialaiseksi kokonaisuudeksi.

Toiminnasta on paljon hyviä kokemuksia. Ohjaamojen on koettu auttavan nuoria paremmin kiinni työelämään ja koulutukseen.

MainosMonialaisen yhteistyön vaikuttavuus nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa -tuktimuksen mukaan Ohjaamo on nuorille neutraali kohtaamispaikka, jossa vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri ja jossa nuoria kuunnellaan. Ohjaamoissa toimitaan moniammatillisesti, mikä on mahdollistanut paremmat valmiudet hahmottaa palvelujen ja asiakasohjauksen kokonaisuutta.

Toisaalta toimintaa vaivaa systemaattisuuden puute. Esimerkiksi tieto asiakkaista liikkuu sattumanvaraisesti työntekijöiden välillä, koska yhtenäistä tietojärjestelmää ei ole.

Ohjaamoiden yhteisen tieto- ja seurantajärjestelmän puute on keskeisin Ohjaamon tulosten ja vaikutusten seurantaa vaikeuttava tekijä, tutkimuksessa todetaan.

”Potentiaali aika suuri” osana paikallista toimintaa

Ohjaamoiden keskeisimmät toimijat ovat nuoriso- ja työllisyystoimi, sosiaali- ja terveystoimi, toisen asteen oppilaitokset, TE-palvelut sekä Kela. Valtionhallinnossa koordinoijana on työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). TEMin johtava asiantuntija Janne Savolainen kertoo, että minsteriössä nähdään tärkeänä Ohjaamo-toiminnan systematisointi.

– Tutkimuksessa nousee esiin se, että kun Ohjaamo integroituu paikalliseen palvelujärjestelmään, potentiaali on aika suuri.

Tutkimuksessa tehtiin synteettinen vertailu kuntien välillä. Vertailussa tarkasteltiin, miten työttömyystilanne olisi kehittynyt ilman Ohjaamoa.

– Siinä pystyttiin tilastollisesti osoittamaan, että keskimäärin Ohjaamoilla on positiivinen vaikutus nuorten työttömyyden alenemiseen ja NEET-nuorten määrään, Savolainen kertoo.

– Mutta se nostaa esiin myös, että kaikkialla näin ei välttämättä ole.

Vaikutus riippuu siitä, miten Ohjaamo integroituu palvelujen ekosysteemiin, Savolainen kertoo.

Tutkimuksessa laskettiin, että Helsingin, Vantaan ja Oulun Ohjaamojen kansantaloudellinen hyöty on yli 30 miljoonaa euroa vuodessa.

-Onhan se varsin merkittävä, Janne Savolainen kertoo.

Seurantaa kehitetään

Savolaisen mukaan tavoitteena on luoda yhteiset työvälineet, joilla ohjauksellinen työ tehdään näkyväksi. Eli se, millaisia asiakkaita Ohjaamoissa käy, mitä he tarvitsevat, mitä heille tapahtuu palvelun aikana.

– Se vastaa paremmin kysymyksiin, vastaako Ohjaamo ylipäätään palvelujärjestelmänä nuorten kokemiin haasteisiin.

-Näitä pilotoidaan ja kokeillaan koko ajan. Nyt Ohjaamot ja kunnat pääsevät keskenään kehittämään työvälineitä ja prosesseja. Sieltä syntyy paikallisia innovaatioita, joita koetetaan levittää muihin Ohjaamoihin, Savolainen viittaa jatkotoimiin.

Savolaisen mukaan kysymys on myös – ja ennen kaikkea – toimintatapojen muutoksesta.

-On helppo tuoda ihmiset työskentelemään saman katon alla. Mutta siitä ei ole hyötyä, jos kaikki jatkaa työskentelyä kuten ennenkin.

Tiedon kulku takkuilee

Myös yhtenäisen tietojärjestelmän puuttuminen ja puutteen luomat haasteet on tiedostettu ministeriössä. Kun ei tieto kulje yhtenäisesti, kukin toimija joutuu luovimaan paikallisilla ratkaisuilla.

– Se tuo pieniä ylimääräisä mutkia nuoren asiakkuuteen ja palveluprosessiin.

Jos ovat asiakkaat haasteiden edessä, tuo uusi työskentelytapa haasteita myös työntekijöille.

-Työntekijät saattavat kokea Ohjaamon haastavaksi työympäristöksi. Perinteisellä työpisteellä tiedät suunnilleen, millaisia asiakkaita kohtaat. Ohjaamossa ovesta voi tulla ihan kuka tahansa. Se haastaa myös työntekijöiden ammatti-identiteettiä ja ohjauksellista otetta.

Osaksi kunnan toimintaa

Myös Kuntaliiton erityisasiantuntija Erja Lindberg, joka osallistui raportin julkistamistilaisuuden paneelikeskusteluun, painotti järjestelmän ”kirkastamisen” tarvetta.

-Pitäisi piirtää kartta meidän palvelusysteemistä, Lindberg viittasi kokonaisuuden hahmottamisen tärkeyteen.

Seurantamittarit olisivat Lindbergin mukaan tärkeitä, jotta Ohjaamojen tärkeys pystytään pitävästi esittelemään päättäjille, jotka tarvitsevat faktoja päättäessään rahan käytöstä.

Ohjaamojen roolia kunnan palvelujärjestelmässä päästään luultavasti testaamaan syksyllä alkavissa työllisyyden kuntakokeiluissa, Lindberg kertoi.

– Kokeiluissa syksyllä yritetään rakentaa kunnan ekosysteemi toimivaksi niin, että polut ovat asiakaslähtöisiä, että ne palvelut, joita nuori tarvitsee, saadaan polun varteen ja mielellään niin, että polku myös johtaa jonnekin.

-Pitää katsoa isosti, että kaikelle osaamiselle ja hyväksi todetuille toimintatavoille löydetään ihan oikea paikka. ei ole varaa tehdä päällekkäin eikä jättää ihmisiä palveludien väliin. Tämä pitää saada yksinkertaisesti toimimaan.

Irti projektimaailmasta?

Kirkastaminen on tavoitteena myös TEMissä. Tutkimusraportin pohjalta mietitään kehysriihtä ja syksyn budjettiriihtä ajatellen kehittämisratkaisuja.

-Yksi ilmeinen on tukirakenne. Tällä hetkellä Ohjaamot vielä eläävät hieman projektimaailmassa, Janne Savolainen sanoo.

– Kiireellisimpiä asioita ratkaista on se, millaista valtakunnallista tukea tarjoamme Ohjaamoille jatkossa. Ohjaamoille tukea tarjonnut Kohtaamo on ESR-rahoitteinen hanke, jonka toimikausi päättyy vuoden lopussa.

-Sillä on ollut valtavan suuri työ brändin luomisessa ja uusien Ohjaamojen syntymisessä, tutkimuksessa, viestinnässä. Näemme tärkeänä, että tukirakenteen jatkuvuus pitäisi pysytä turvaamaan. On tunnistettava ne elementit, joita kaikille Ohjaamoille yhteisesti tarjotaan.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*