Kuva Pekka Fali
Kansanedustajien ja järjestöjen aloitteen mukaan Suomen koulutuson jo pelastamisen tarpeessa. Kuva Pudasjärveltä.

Huoli Suomen koulutuksen tulevaisuudesta on saanut 11 kansanedustajaa ja 13 järjestöä tekemään aloitteen, jossa vaaditaan Suomen koulutuksen pelastamista.

Kansanedustajat edustavat kaikkia eduskuntapuolueita. Järjestöt edustavat opiskelijoita, opettajia ja muuten koulutusalaa.

Aloitteen mukaan Suomi rakensi viime vuosisadalla koulutusjärjestelmän, jota on pidetty maailman parhaana. Sen myötä Suomesta tuli yksi maailman menestyneimmistä kansakunnista, kertoo Suomenmaa.

– Suo­men vä­es­tön kou­lu­tus­ta­so ja op­pi­mis­tu­lok­set ovat kui­ten­kin kään­ty­neet las­kuun. Ope­tus- ja kulttuuriministeriön ti­las­to­jen mu­kaan 1980-lu­vun alus­sa syn­ty­neet ovat jää­mäs­sä kou­lu­te­tuim­mak­si ikäluokaksi. Kie­li­tai­tom­me ka­peu­tuu ja ma­te­maat­ti­nen osaa­mi­nen heik­ke­nee, aloit­tees­sa to­de­taan.

Aloitteessa vaaditaan, että Suo­mes­sa on käyn­nis­tet­tä­vä laa­ja työs­ken­te­ly, jon­ka avul­la luo­daan pe­rus­ta suomalaisten osaa­mi­sen, si­vis­tyk­sen ja kou­lu­tuk­sen uu­dis­ta­mi­sek­si yli vaa­li­kau­sien.

– Ta­voit­teek­si on ase­tet­ta­va kou­lu­tus­jär­jes­tel­män ke­hit­tä­mi­nen kes­tä­väl­lä ta­val­la, joka an­taa jo­kai­sel­le mahdollisuuden saa­da hyvä kou­lu­tus elä­män­sä poh­jak­si. Yh­tä tär­ke­ää on, et­tä yh­teis­kun­ta mah­dol­lis­taa osaa­mi­sen jat­ku­van kehittämisen työ­u­ran ja elä­män ai­ka­na, aloit­tees­sa vaaditaan.

Globaalit voimat vaikuttavat

Aloitteen allekirjoittajien mu­kaan Suo­meen vai­kut­ta­vat glo­baa­lit muu­tos­voi­mat ku­ten kau­pun­gis­tu­mi­nen, teknologinen ke­hi­tys ja työn mur­ros, jotka edel­lyt­tä­vät ja mah­dol­lis­ta­vat muu­tok­sia kou­lu­tuk­sen ny­kyi­siin rakenteisiin.

– Me tar­vit­sem­me tai­to­ja ja tie­to­ja, joi­den avul­la rat­kom­me ih­mis­kun­nan ole­mas­sa­o­loon ja hy­vin­voin­tiin liit­ty­viä haas­tei­ta il­mas­ton­muu­tok­ses­ta läh­tien.

– Kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä muo­dos­taa ko­ko­nai­suu­den, jon­ka osat ovat toi­sis­taan riip­pu­vai­sia. Tä­män vuok­si koulutuksen toi­mi­vuut­ta on ar­vi­oi­ta­va ja ke­hi­tet­tä­vä ko­ko­nai­suu­te­na, ei vain osau­u­dis­tuk­sia teh­den, todetaan aloit­teessa.

Laaja pohja takana

Aloit­teen ovat al­le­kir­joit­ta­neet kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta Ai­la Pa­lo­nie­mi, kesk., Ma­ri­san­na Jar­va, kesk., Jaana Laitinen-Pesola, kok., Ee­va-Jo­han­na Elo­ran­ta, sd., Tii­na Elo­vaa­ra, sin., Lau­ra Huhtasaari, ps., Jani Toivola, vihr., Kris­ta Mik­ko­nen, vihr., Li An­ders­son, vas., Mi­ka­e­la Nylander, r., ja An­te­ro Lauk­ka­nen, kd.

Jär­jes­töis­tä mu­ka­na ovat Am­mat­ti­o­saa­mi­sen ke­hit­tä­mi­syh­dis­tys AM­KE, Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen rehtorineuvosto Are­ne, Fin­lands Svens­ka Sko­lung­doms­för­bund, Kun­ta­liit­to, Ope­tu­sa­lan am­mat­ti­jär­jes­tö OAJ, Suo­men Opis­ke­li­ja-Allianssi – OS­KU ry, Suo­men Am­mat­tiin Opis­ke­le­vien Liit­to – SAK­KI ry, Suo­men opiskelijakuntien liit­to – SA­MOK, Si­vis­tys­työ­nan­ta­jat, Suo­men Lu­ki­o­lais­ten Liit­to, Suo­men yli­op­pi­las­kun­tien liit­to, Suo­men yli­o­pis­to­jen rehtorineuvosto UNI­FI ja Va­paa Si­vis­tys­työ ry.

Koulutuksesta leikattu 1,5 miljardia

Kansanedustaja Aila Paloniemi kertoo Suomenmaassa, että kannanotto on valmisteltu hänen johtamassaan edsukunnan työelämä- ja ammattikorkeakoulutuksen verkostossa. Allekirjoittajat ovat verkoston työvaliokunnan varsinaiset ja varajäsenet.

Suomen Kuvalehden kokoamien tietojen mukaan Suomessa on leikattu koulutuksesta ja kasvatuksesta vuosina 2011–2019 joko suorina leikkauksina tai indeksijäädytyksinä yhteensä puolitoista miljardia euroa. Suurin menettäjä ovat olleet yliopistot, joilta on leikattu yhteensä 600 miljoonaa. Puolet summasta koostuu tutkimusrahoituksesta.

 

 

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä