Monessa kunnassa pelätään, että lakia muutettaessa potilaan hoidon ja avun tarpeet jäävät taka-alalle. Kuva: Pekka Moliis

Hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamisesta on saanut hyvinvointialueilta ja kunnilta vahvaa kritiikkiä lausuntokierroksella, joka jatkuu ensi maanantaihin asti.

Esimerkiksi Lapin hyvinvointialueen mukaan lakiesityksen vaikutusten arviointi on puutteellinen ja osittain myös virheellinen.

Aluehallituksen hyväksymässä lausunnossa Lapin hyvinvointialue vaatii Suomen hallitusta valmistelemaan lakiesityksen uudelleen sekä sisällöllisesti että vaikutusten arvioinnin osalta.

– Vähäisen oletetun kustannussäästön vuoksi aiheutetaan palvelujärjestelmään suuri häiriö, jonka vaikutuksia ei kyetä ennakoimaan riittävästi, hyvinvointialueen lausunnossa todetaan.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)– Lakimuutoksessa ei ole huomioitu riittävästi riskejä taloudelle tai palvelujen ja henkilöstön saatavuudelle.

Peittoa jatketaan tähän tyyliin

Lapin hyvinvointialue nostaa esiin, miten säästäminen ei onnistu välttämättä halutulla tavalla, jos saman verran on panostettava kustannusleikkausten jälkeen johonkin muuhun.

– Lappilaisten palvelujen saavutettavuus heikkenisi oleellisesti ilman mitään lisähyötyjä. Samalla hyvinvointialueen sopeuttamistarve kasvaisi muun muassa investointitarpeen kasvaessa.

Lakiesityksen mukaan vuoden 2026 alusta alkaen Kemissä voisi jatkaa perusterveydenhuollon yöpäivystystä, mutta ei erikoissairaanhoidon yöpäivystystä.

Päiväkirurgisia leikkauksia voisi edelleen tehdä, mutta ei raskaampia, ympärivuorokautista leikkaussalivalmiutta edellyttäviä leikkauksia.

Jos yön yli vaativaa seurantaa edellyttävä kirurgia loppuu Kemissä, Lapin keskussairaalaan siirtyy yhden vuoden aikana noin 2 000 kirurgista toimenpidettä. Vastaavasti Lapin keskussairaalasta pitäisi siirtää noin 1 000 päiväkirurgista toimenpidettä Kemiin, Lapin hyvinvointialue arvioi.

Länsi-Pohjan henkilöstömäärä vähenisi hallituksen linjauksen mukaan 100 henkilöllä, ja säästöä tulisi kaikkiaan ensimmäisen vuoden aikana noin 5,5 miljoonaa euroa.

– Vuosittaisia lisäkustannuksia aiheutuisi kuitenkin sama 5,5 miljoonaa, kun Lapin keskussairaalaan pitäisi palkata 103 henkilöä ja lisäksi ensihoitoon ja potilaskuljetuksiin 27 henkilöä. Lisäksi syntyisi noin 3,5 miljoonaa kertaluonteisia kuluja esimerkiksi rakennusinvestoinneista ja muutoksien toteuttamistyöstä.

Myös Kelan matkakorvaukset kasvaisivat, Lapin hyvinvointialue jatkaa tiedotteessaan.

Päivystysaika pitenee

Lapin hyvinvointialueen mukaan lakiesitys kohtelee hyvinvointialueita epätasa-arvoisesti ja heikentää olennaisesti hyvinvointialueiden itsehallinto-oikeutta.

Noin 52 000 lappilaisen matka-aika erikoissairaanhoidon päivystykseen kasvaisi, enimmäkseen 0–20 minuutista yli tuntiin.

– Lapissa on jo nykyään huomattavasti koko Suomea heikompi yhteispäivystyksen saavutettavuus. Lappilaisista alle 40 minuutin päässä päivystyksestä asuu vain 66 prosenttia, kun koko maassa luku on 85 prosenttia.

Muutoksen jälkeen alle 40 minuutin päässä asuisi enää 36 prosenttia lappilaisista.

– Kyse on päivystyksellisen avun saamisesta, mikä vielä korostaa pitkän matkan kriittisyyttä, hyvinvointialue huomauttaa lausunnossaan.

Syksyllä eduskunnan käsiteltävänä

Lakiesityksessä ehdotetaan muutoksia ympärivuorokautista terveydenhuollon päivystystä sekä leikkaustoimintaa koskevaan sääntelyyn.

Käytännön vaikutuksena ehdotuksesta olisi esimerkiksi, että monierikoisalaista ympärivuorokautista päivystystä ei voisi jatkossa järjestää Kemin lisäksi Savonlinnassa, Oulaisissa, Salossa tai Valkeakoskella sijaitsevissa sairaaloissa eikä synnytyksiä voisi hoitaa enää Kemissä.

Eduskunnalle syksyllä etenevä lakiesitys sisältää edellä mainittujen lisäksi monia kohtia, jotka herättävät eri tavoin huolta palveluiden saatavuudesta eri puolilla Suomea.

Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa sijaitseva Kouvolan kaupunki ja Kymenlaakson hyvinvointialue ovat esittäneet ja todentaneet eri tahoille perustelut, että yöpäivystyksen lakkautus Kouvolassa lisää merkittävästi kustannuksia ja vaikeuttaa henkilöstön saatavuutta.

– Eikä olisi takeita, että henkilöstö pysyisi alueella julkisen terveydenhuollon palveluksessa, vaan osaaminen siirtyisi yksityisten terveyspalvelujen käyttöön tai muualle töihin. Kouvolan asukkaiden palvelut heikentyvät huomattavasti, kaupunki huomauttaa lausunnossaan.

– Maantieteellisesti laajassa kaupungissa on lähes 80 000 asukasta. Esitys rikkoo yhdenvertaisuutta ja vaarantaa potilasturvallisuuden hoitoon pääsyn viivästyessä.

Esitys lisää myös hyvinvointialueen, poliisin, Puolustusvoimien sekä asukkaiden kustannuksia, kaupunki huomauttaa lausunnossaan.

Johtopäätökset tyhjän päällä

Lausuntokierrokselle sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) lähtenyt hallituksen esitysluonnos kansallisen sairaala- ja päivystysverkon uudistamisesta herättää erityisesti huolta alueilla, joihin uudistukset osuvat näillä näkymin palveluja heikentävästi.

Vajaan 32 000 asukkaan Savonlinnan kaupunki toteaa lausunnossaan, että esityksessä vaikutuksia ei ole arvioitu riittävän kattavasti ja tarkasti Etelä-Savon hyvinvointialueen Savonlinnan ympärivuorokautisen erikoissairaanhoidon yöpäivystyksen lakkauttamisen osalta.

– Tämän takia myöskään esityksen johtopäätökset yöpäivystyksen lakkauttamisesta eivät monilta osin pidä paikkaansa ja siten arvioidut vaikutukset eivät oikeasti osaltaan vastaa esitettyjen lakimuutosten keskeisiä tavoitteita, Savonlinnan kaupunki lausuu.

Itä-Savon sijainti edellyttää voimakkaasti panostuksia, ei romuttamistoimia. Sairaala- ja terveydenhuoltotoiminnot ovat maamme turvallisuudessa merkittävä osa kriisivalmiutta, kaupunki lisää.

”Ekologisesti kestämätöntä”

Myös Pohjois-Savossa sijaitseva ja noin 20 600 asukkaan Iisalmen kaupunki arvioi, että taloudellisten vaikutusten arviointi on painottunut lakiesityksen vaikutusarvioinnissa.

– Sen sijaan muutoin vaikutusarviointi on jäänyt ohueksi.

Yritysvaikutuksissa on arvioitu vain vaikutuksia sote-alan yrityksiin, ja jätetty muu, välillinen, vaikutus yrityksiin, niiden työvoiman saatavuuteen ja pysyvyyteen sekä henkilöstön pidentyneisiin sairauspoissaolojen kustannuksiin hoitojonojen pidentyessä huomioitta, Iisalmen kaupunki huomauttaa.

– Samoin vaikutuksia kotitalouksiin sekä eri-ikäisiin asiakasryhmiin on arvioitu kovin pinnallisesti. Huolena on, että palvelujen keskittyessä yhä suurempiin yksiköihin tarvittava apu jää muualla asuvilta saamatta. Samalla on jätetty ympäristönäkökulmat huomioimatta. Pitkät välimatkat lisäävät kuljetus- ja kulkemistarvetta, mikä on ekologisesti kestämätöntä.

Vielä on aikaa

Terveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä ja leikkaustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä muutettavaksi ehdottava lakiesitys on lähetetty lausuntokierrokselle 21. toukokuuta.

Hallituksen tekemä lakiesitys oli kerännyt nyt torstaina puoleenpäivään mennessä noin 40 lausuntoa. Ministeriöstä kerrottiin Kuntalehdelle, että todennäköisesti lausuntoja annetaan vielä paljon jo saatua enemmän määräaikaan (1.7.) mennessä.

Lue myös:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*