KT Kuntatyönantajien johtava lakimies Teija Metsäranta kommentoi määräaikaisten opettajien kesäajan palkkausta Kuntalehden verkkouutisessa otsikolla ”Saavutettuun etuun kajoaminen on myrkkyä”. Haastattelussa KT:n edustaja antaa ymmärtää, että opettajien mahdollisuus keskeyttää virkavapaa on kohtuuton etu. Epätasa-arvo korjaantuisi KT:n ajattelun mukaan sillä, että vakituisilta opettajilta rajattaisiin oikeus palata viranhoitoon koulutyön keskeytyksen ajaksi.

Useat kunnat jättävät koko vuoden työn tehneen määräaikaiseksi palkatun opettajan tai määräaikaisen viransijaisen ilman kesäajan palkkaa. Tämä on epäoikeudenmukaista ja kohtuutonta määräaikaiseksi palkattua opettajaa tai viransijaista kohtaan, mutta se ei ole yksittäisen, useimmiten perhevapaalla olevan opettajan syy.

Täytyy myös muistaa, että läheskään kaikki määräaikaiset opettajat eivät ole virkavapaalla olevan sijaisia, vaan he ovat määräaikaisia muista, useimmiten kunnan säästötarkoituksiin liittyvistä syistä. Heidätkin kunta saattaa siis palkata vasta elokuun ensimmäisistä työpäivistä lukuvuoden päätöspäivään. Kunta pitää näin itsellään osan elokuun palkasta sekä kesä- ja heinäkuun palkat, vaikka opettaja on tehnyt täyden työvuoden.

Opettajat eivät ole poikkeuksellisen työaikajärjestelmänsä takia vuosilomalain piirissä, joten he eivät voi siirtää laskennallista vuosilomaa esimerkiksi perhevapaan vuoksi kuten kaikki muut ammattiryhmät. KT:n ehdotus merkitsisi esim. perhevapaan sijaistamistilanteissa vain epäkohdan siirtämistä toiselle ryhmälle eli perhevapaan käyttäjille, joiden palkkaoikeuksia heikennettäisiin. Toisaalta käytännössä on ollut myös tilanteita, joissa perhevapaata käyttävä vakinainen opettaja on vapaaehtoisesti halunnut luopua kesäajan palkastaan, jotta se voitaisiin maksaa sijaiselle, niin kunta on silti palkannut sijaisen vain työkaudelle ja pitänyt kesäajan palkat itsellään.

KT:n edustajan toteamus siitä, ettei työnantaja voisi maksaa samasta tehtävästä palkkaa kahdelle perustuu pelkästään talousnäkemykseen. Tosiasiallista säädöksiin tai sopimuksiin perustuvaa estettä sille ei ole. Kaikilla muillakin sektoreilla palkkaa maksetaan normaalisti samasta tehtävästä samalta ajalta sekä vakinaiselle että tälle määräaikaiseksi sijaiseksi palkatulle viranhaltijalle tai työntekijälle esimerkiksi perhevapaiden tai vuosilomalain mukaisten lomien ajalta.

Haluamme parannusta nykyiseen, määräaikaisia opettajia syrjivään tilanteeseen ja olemme valmiit neuvottelemaan asiasta KT:n ja muiden opetusalan sopimusosapuolten kanssa. Syrjivän tilanteen siirtäminen paikasta toiseen ei ole kuitenkaan reilu ja oikeudenmukainen tapa ”korjata” ongelmaa.

Petri Lindroos, neuvottelujohtaja

Erkki Mustonen, johtava lakimies

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ   

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä