Julkisilla hankinnoilla on tärkeä rooli julkisen sektorin uudistamisessa ja palvelujen kehittämisessä. Fiksusti tehdyillä hankinnoilla voidaan luoda kysyntää ja siten ohjata markkinoita kohti suurempaa positiivista sosiaalista vaikuttavuutta ja pienempää negatiivista ympäristövaikutusta. Julkiset hankinnat ovat yksi ohjauskeino, kun halutaan edistää kestävän kehityksen strategia- ja politiikkatavoitteita. Monissa kunnissa ja valtion organisaatioissa onkin omia kunnianhimoisia tavoitteita, jotka ohjaavat hankintojen prosessitehokkuutta, alueellista vaikuttavuutta ja ympäristö- sekä sosiaalisten vaikutusten huomioimista.

Julkinen sektori tarvitsee yrityksiä kumppaneiksi. Yritykset tuottavat ja toteuttavat tarvittavia palveluita, tuotteita ja ratkatkaisuja, joilla on parhaimmassa tapauksessa parannettu ympäristön tilaa ja luotu uudenlaisia ratkaisuja, jotka vastaavat yhteiskunnan isoihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja väestön ikääntymiseen, sekä edistävät teknologista kehitystä ja digitalisaatiota. Taloudelliset ja kestävät hankinnat eivät ole toisiaan poissulkevia tavoitteita, vaan ne ovat useiden miljardien eurojen mahdollisuus.

Kansallinen hankintastrategia tulee linjamaan kahdeksan keskeistä strategista tahtotilaa julkisten hankintojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Strategia julkaistaan syksyllä 2020. Nämä kunta- ja valtiosektorin kanssa yhteisesti asetetut tavoitteet ja toimenpiteet sisältävät vahvasti myös ekologisen ja sosiaalisen vastuullisuuden sekä innovaatioiden edistämisen. Nyt on tärkeää luoda edellytykset näiden tavoitteiden edistämiselle ja toimenpiteiden toteuttamiselle. Se tarkoittaa erityisesti osaamisen kehittämistä ja yhteistyön lisäämistä yritysten kanssa. Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO tukee hankintayksiköitä hankintojen vaikuttavuuden johtamisessa ja osaamisen kehittämisessä (KEINO-akatemia).

Hyvien hankintojen tekemiseen tarvitaan ennakoivaa yhteistyötä eli vuoropuhelua hankintayksiköiden ja yritysten välillä. Vuoropuhelussa kumpikin osapuoli saa arvokasta tietoa toiselta ja ehtii reagoida niihin valmistautuessaan kilpailutukseen, joko tarjoajana tai tarjouspyynnön tekijänä. Riittävän ajoissa toteutettu vuoropuhelu antaa paremmat lähtökohdat onnistuneeseen hankintaan ja estää osaltaan kustannusten ennakoimatonta kasvua Kehittäjäryhmät ovat hankkijoiden kehittämisalustoja, joiden tarkoituksena on saada hankintayksiköiden tarpeet ja yritysten ratkaisut kohtaamaan. Aktiivisesti toimivia kehittäjäryhmiä on mm. vähäpäästöisen liikenteen ja sairaanhoitopiirien hankintojen vastuullisuuden kehittämisessä sekä vähähiilisessä rakentamisessa. KEINO-osaamiskeskuksen alueellinen toiminta kattaa 15 alueellista muutosagenttia, jotka tukevat hankintojen toteuttamista.

Ekologisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden edistämisen hankintojen kautta oletetaan usein lisäävän kustannuksia. Tästä ei kuitenkaan ole olemassa tarkkaa tietoa. Arvioissa ei yleisesti ole huomioitu vaikutuksia pidemmän aikavälin elinkaari- tai kokonaiskustannuksiin. Hankintojen vaikuttavuuden arvioiminen ja tähän liittyvä elinkaaritarkastelujen tekeminen edellyttää avoimesti käytössä olevien työkalujen kehittämistä sekä osaamisen kehittämistä. KEINO-osaamiskeskus kehittää työkaluja ja opastaa julkisia hankintayksiköitä hankintojen vaikuttavuuden arviointien tekemissä.

Konkreettisia esimerkkejä siitä, että hankinoilla on sekä kiritetty innovaatioita, säästetty rahaa sekä parannettu ympäristön tilaa on jo olemassa. Muutamia mainitaksemme näitä on tehty mm. tulosperustaisena työllistymisen hankintana (Uudenmaan ELY-keskus), katuvalaistuksen hankintana palveluna (Turun kaupunki) sekä elinkaarikustannukset huomioivana energiatehokkaan vesipumpun hankintana (Lappeenrannan kaupunki). Lisäksi Hinku-kuntien aurinkovoimaloiden yhteishankinta on luonut markkinoita uusiutuvalle energialle, pienentänyt kunnan energialaskua ja vähentänyt hiilidioksidipäästöjä.

Erityisesti poikkeusolojen myötä on korostunut julkisten hankintojen kysyntää ylläpitävä sekä elvyttävä rooli. Hankintojen tekeminen nopeutetulla aikataululla sekä hyödyntämällä hankintalain sallimat menettelyt tuomaan nopeita ratkaisuja ja laventamaan toimittajakenttää ovat juuri niitä toimia, joilla taloutta on mahdollista elvyttää. Näemme tässä samanaikaisesti myös mahdollisuuden olla luomassa kestävän kehityksen mukaista kasvua ja innovaatiota, kun julkinen kysyntä kohdistetaan ympäristökriteerit ja sosiaalisen vastuun kriteerit täyttäviin tuotteisiin ja palveluihin. Työllistämistavoitteiden mukaan kytkeminen julkiseen hankintaan myös edelleen vahvistaa elvyttävää vaikutusta.

Tarvitsemmekin nyt sekä nopeita uusia ratkaisuja että pidemmän aikavälin näkemyksellisyyttä toivottavasta kehityksestä. Rohkaisemmekin julkisia hankintayksiköitä kehittämään hankintojen valmistelua ja vuoropuhelua ja yrityksiä sekä muita sidosryhmiä tulemaan tähän mukaan. Tämä luo uudenlaista julkisen sektorin ja yksityisen välistä kumppanuutta ja vahvistaa myös markkinoiden toimivuutta ja avoimuuutta. Nähdään hankinnat mahdollisuutena.

Salla Koivusalo, johtava asiantuntija

Motiva, KEINO-osaamiskeskuksen koordinaattori