Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on todennut Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan laiminlyöneen velvoitteensa ratkaista vireille laitetut asiat perustuslain, hallintolain ja hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla. Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan toiminnasta oikeuskanslerille kannellut henkilö ei ollut saanut kunnalle esittämistään asioista valituskelpoisia päätöksiä.

Kantelija oli useampaan otteeseen vuosien 2020-2022 aikana pyytänyt kunnan rakennusvalvonnalta toimenpiteitä maanläjityksen poistamiseksi ja rasitetien käyttökelpoiseksi saattamiseen velvoittamiseksi. Kunnan rakennusvalvonta oli antanut kehotuksen kiinteistön omistajalle ennallistaa alue ja tehnyt siellä tarkastuksia maanläjityksen osalta. Rasitetie-asian osalta kunnan taholta oli ohjeistettu kantelijaa kääntymään asiassa maanmittauslaitoksen puoleen, jonka kautta asia olikin edennyt asianmukaisesti.

-Vaikka Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonta on ryhtynyt toimenpiteisiin naapurikiinteistön omistajan velvoittamiseksi kiinteistön siistimiseen, ja vaikka rakennusvalvonnan näkemyksen mukaan naapurikiinteistön omistaja olisi jo täyttänyt velvoitteensa, on vaatimuksen esittäjällä oltava mahdollisuus saattaa valvontatoimenpiteisiin ryhtymistä koskeva asia tarvittaessa valituksena toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Tämä ei ole mahdollista, jos asiasta ei tehdä valituskelpoista päätöstä, apulaisoikeuskanslerin antamassa ratkaisussa todetaan.

Asiaa ei kuitenkaan viety lautakunnan käsiteltäviksi, joten kantelun oikeuskanslerille tehnyt henkilö ei ollut saanut asiassa valituskelpoista päätöstä. Asiassa ei tehty myöskään valituskelpoista päätöstä siitä, ettei rakennusvalvonta katsonut tarpeelliseksi ryhtyä asiassa enempiin valvontatoimenpiteisiin.

MainosOikeusturva taattava

Apulaisoikeuskanslerin mukaan selkeästi yksilöidyt ja asianmukaisesti perustellut valvonta- ja toimenpidevaatimukset olisi tullut käsitellä asianomaisessa toimielimessä, jotta kantelijan oikeusturva olisi taattu.

-Kantelijalla ei ole ollut käytettävissään tehokasta oikeussuojakeinoa ja mahdollisuutta saattaa kysymystä toimenpidekynnyksen ylittymisestä hallintotuomioistuimen arvioitavaksi, kun vaatimuksista ei ole tehty valituskelpoisia hallintopäätöksiä. Kunnan rakennusvalvonta oli siten laiminlyönyt velvoitteensa ratkaista kantelijan vireille panemat asiat perustuslain, hallintolain ja hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla, syyskuun alkupuolella annetussa ratkaisussa todetaan.

Oikeuskanslerinviraston nettisivuilta löytyvässä ratkaisussa viitataan Kuntaliiton antamaan ohjeistukseen, jonka mukaan asia tulisi aina saattaa rakennusvalvontaviranomaisena toimivan toimielimen käsiteltäväksi, mikäli valvontailmoitus on tehty kirjallisesti ja/tai ilmoittaja vaatii toimenpiteisiin ryhtymistä.

-Hallintopakkotoimenpiteisiin ryhtymistä koskeva asia tulee ohjeen mukaan tällöin ratkaista toimielimen päätöksellä, vaikka rakennustarkastaja katsoisikin, ettei aihetta toimenpiteisiin olisi, ratkaisussa todetaan.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*