Kuva: Seppo Haavisto

Puolueet lupaavat Kuntalehden kyselyssä kunnille lisää rahaa maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Kuntalehti kysyi kaikilta eduskuntapuolueilta, miten maahanmuuttajien kotouttamista tulisi kehittää ja tulisiko valtion lisätä tukeaan kunnille.

Lähes kaikkien kyselyyn vastanneiden puolueiden mielestä työperäisen maahanmuuton lisääminen on välttämätöntä ja valtion on korvattava kunnille kotouttamisen kustannukset.

Vain perussuomalaiset vastustaa kuntien kotouttamistoimien tukemista: Puolueen mielestä työperäistä maahanmuuttoa ei tarvita, eikä siten myöskään kotouttamista.

– Suomen ei pidä houkutella matalapalkka-aloille saapuvia maahanmuuttajia yhtään mitenkään. Päinvastoin houkutustekijät pitää minimoida, puolue sanoo.

Perussuomalaisten mukaan ainoat Suomen tarvitsemat maahanmuuttajat ovat korkeastikoulutettuja huippuosaajia. Heidän houkuttelemisekseen tarvitaan puolueen mukaan kilpailukykyistä palkkatasoa ja maltillista verotusta.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) arvion mukaan Suomi kuitenkin tarvitsee vuosittain noin 20 000 työntekijää ulkomailta.

TEM vastaa maahanmuuttajien kotouttamispalveluista, mutta suuren osan palveluista järjestävät kunnat.

MainosKunnille vahvempi rooli

Kokoomuksen ja vihreiden mielestä kunnille pitäisi antaa nykyistä vahvempi rooli kotouttamisessa.

– Kunnat tuntevat alueensa erityispiirteet valtiota paremmin. Siirtämällä kotouttamista valtionhallinnon tasolta kuntiin, saadaan tehokkaampia tuloksia ja voidaan toimia resurssiviisaammin, kokoomus perustelee vastauksessaan.

Puolueen mukaan valtion tulee jakaa kunnille tietoa toimivimmista käytännöistä ja tarjota riittävät resurssit, jotta kotouttaminen onnistuisi.

– Siirtämällä resursseja työ- ja elinkeinoministeriöstä kunnille, voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyä ja käyttää resursseja entistä tehokkaammin ja vaikuttavammin.”

Vihreiden mielestä vastuu kotouttamisesta pitäisi antaa yhdelle taholle, sen sijaan että järjestelmä nykyiseen tapaan jakaa ihmiset TE-palveluiden tai kuntien asiakkaisiin.

Jos kotouttamispalveluiden organisoinnista vastaisivat kunnat, palvelut saavuttaisivat paremmin myös muut kuin nopeasti työllistyvät ryhmät, vihreät arvioi. Vastuun keskittäminen kunnille tarkoittaisi, että niille myös turvataan myös riittävästi rahaa ja työvoimaa.

Neljä lupaa lisää rahaa

Puolueiden mukaan on valtion tehtävä huolehtia siitä, että kunnilla on tarpeeksi resursseja kotouttamistyön käytännön järjestämiseen.

Kristillisdemokraatit, vasemmistoliitto, Sdp ja vihreät lisäisivät valtion rahoitusta kuntien kotouttamistyöhön.

Keskustan mukaan osa kunnista pitää nykyistä kotouttamisrahoitusta riittävänä, osa taas ei. Puolueen mukaan olennaista on miettiä ja jakaa kaikille kunnille tehokkaita toimintatapoja, jolla kotoutettava pääsee viivästyksittä kotouttamistomien piiriin.

Siniset pienentäisi maahanmuuton kustannuksia pienentämällä maahanmuuton määrää. Puolue on kuitenkin valmis rahoittamaan kotouttamistyötä, joka johtaa selvästi nykyistä korkeampaan työllisyyteen.

Vähemmän esteitä, lisää yhteistyötä

Taloudellisen tuen lisäksi valtion pitäisi tukea kuntia purkamalla kotoutumiseen liittyvää byrokratiaa, puolueet sanovat.

Sdp puhuu yhden luukun palvelukokonaisuudesta, jossa työvoima-, koulutus- ja sosiaalipalvelut olisivat helposti saatavilla.

Puolueen mukaan jokaiselle kotoutumisen piirissä olevalle tulisi luoda yksilöllinen kotouttamissuunnitelma. Lisäksi sosiaaliturvajärjestelmän kehittäminen nykyistä joustavammaksi palvelisi myös maahanmuuttajien työllistymistä ja sitä kautta kotoutumista.

Vasemmistoliiton mielestä esimerkiksi TE-hallinnon ja kolmannen sektorin pitäisi pystyä nykyistä vahvemmin tukemaan kotouttamistyötä. Puolueen mukaan TE-toimistoihin tarvitaan lisää resursseja, jotta ne voivat ottaa vahvemman vastuun kotoutujien työllistymisen tukemisesta.

Keskusta puolestaan tiivistäisi kuntien, vastaanottokeskusten, ely-keskusten, kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Sen mukaan kotoutumisen kuntapaikoista pitäisi tehdä kotipaikkasopimus, jossa jokainen kunta osallistuu oman kantokykynsä mukaan.

Järjestöjen, seurakuntien ja yhteisöjen kesken tulisi miettiä ja kehittää uusia toimintatapoja, ja kuntien tulisi ottaa toisiltaan oppia hyvistä kotouttamiskäytännöistä.

Puolueen mukaan valtion tulisi tukea kuntien kotouttamistyötä muun muassa huolehtimalla kuntien tiedontarpeista ja osaamisesta, sekä levittää kuntien hyviä käytäntöjä ja tukea maahanmuuttajien ja kantakuntalaisten kohtaamisia.

Eroon saatavuusharkinnasta

Eniten purkamista kaipaavia normeja puolueet näkevät työperäisen maahanmuuton saamisessa.

Kokoomus, vihreät, keskusta ja kristillisdemokraatit luopuisivat saatavuusharkinnasta asteittain kokonaan. Menettelyllä selvitetään, onko Suomessa jo saatavilla sopivaa työvoimaa, ennen kuin EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelta tulevalle myönnetään oleskelulupa. Vasemmistoliitto taas uudistaisi saatavuusharkintaa siten, ettei se koske maassa jo olevia.

Lisäksi puolueet purkaisivat myös erilaisia työllistymisen esteitä ja helpottaisivat työluvan saamista.

Kokoomus siirtäisi etukäteisvalvonnasta vapautuneet resurssit työpaikoilla tehtäviin tarkastuksiin ja valvontaan. Työlupaa haettaessa varmistettaisiin edelleen, että kyse on aidosta työpaikasta ja että työsopimus vastaa työehtosopimuksia.

Lisää koulutusta

Työ on paras kotouttaja, sanovat puolueet. Ne auttaisivat maahanmuuttajia kiinni työhön paitsi purkamalla byrokratiaa, myös lisäämällä koulutusta.

Kokoomuksen mukaan Suomeen jääville nuorille tulee tarjota mahdollisuus päästä soveltuvaan koulutukseen. Jokainen oppivelvollisuusikäinen lapsi ja nuori tulee ohjata valmistavan koulutuksen kautta perusopetukseen. Lisäksi lähellä perusopetusikää sekä vailla riittävää luku- ja kirjoitustaitoa olevien opiskeluvalmiuksista on huolehdittava.

Tämä tarkoittaa muun muassa aikuisten perusopetuksen tehostamista.

Kokoomuksen mukaan jokainen työikäinen ja työkykyinen oleskeluluvan saanut on saatava työmarkkinoiden piiriin mahdollisimman pian. Sitä puolue helpottaisi antamalla työnantajille nykyistä paremmat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen.

Sdp puolestaan tukisi maahanmuuttajien työllistämistä palkkatuetulla työllä, työharjoitteluilla ja työkokeiluilla.

Sdp haluaa, että kaikilla Suomessa asuvilla on tulevaisuudessa suoritettuna vähintään toisen asteen tutkinto tai sitä vastaava osaamistaso.

– Koulutuspolut pitäisi voida räätälöidä kaikilla koulutusasteilla yhdistämällä kotoutumiskoulutusta, valmistavaa ja valmentavaa koulutusta sekä tutkintoperusteista koulutusta täsmäkoulutukseksi. Yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin valmentava koulutus tulee ottaa käyttöön, puolue sanoo.

Parempaa kielitaitoa

Kristillisdemokraatit, ruotsalainen kansanpuolue, vasemmistoliitto ja vihreät korostavat kielenopetusta. Siniset korostaa etenkin maahanmuuttajanaisten kotouttamisen ja työelämävalmiuksien kehittämistä esimerkiksi maahanmuuttajaäitien kieliopetuksella.

Kokoomuksen mielestä Suomessa pitäisi voida pärjätä myös englannin kielellä, ja kotoutujille tulisi suunnata lisää englanninkielisiä palveluita.

Rkp:n mukaan kielten opiskelemisen pitäisi olla mahdollista myös työssä, eikä täydellisen kielitaidon pitäisi olla heti vaatimus.

Kristillisdemokraatit loisivat koulutusohjelmia, joilla maahanmuuttajien ammattipätevyys voidaan todeta tai vahvistaa. Puolue kannattaa myös työkokeiluja ja yrittäjyyskoulutusta.

– Tavoitteena tulee olla, että Suomeen tullaan ensisijaisesti työtä tekemällä ja itsensä elättämällä, kd sanoo. Se edellyttää kiristyksiä sosiaaliturvaan: puolueen mukaan kansalaisuuden saamisen ehtona tulee olla riittävä kielitaito.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*