Valtiovarainministeriö ei ole esittänyt uskottavia perusteluja sote-uudistuksen kustannuksia hillitsevistä vaikutuksista, kriitikot sanovat. (Kuva: Ville Miettinen)

Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan sote-uudistus tulisi toteuttaa aluksi vain muutamassa maakunnassa, mikäli sen kustannuksista halutaan uskottavia arvioita etukäteen.

– Keräämällä tällaisilta pilottialueilta ja meneillään olevista valinnanvapauskokeiluista riittävästi aineistoa ja analysoimalla tämä aineisto huolellisesti, voidaan uudistuksia koskevat päätökset tehdä parempaan, myös kustannusvaikutuksia koskevaan, informaation perustuen, neuvosto sanoo tänään julkaisemassaan lausunnossa.

Talouspolitiikan arviointineuvosto ei pidä valtiosihteeri Martti Hetemäen julkaisemaa muistiota uskottavana arviona sote-uudistuksen vaikutuksista julkisiin menoihin.

– Muistiossa sekoittuvat uudistuksen tavoitteet ja uudistuksen vaikutuksia koskevat arviot, neuvosto toteaa.

Neuvosto liittyy näin joukkoon, joka on viime päivinä tuonut julki epäilynsä uudistuksen yhden keskeisen tavoitteen, kustannusten hillinnän, toteutumismahdollisuuksista.

Viime viikolla eduskunnan valtiovarainvaliokunta antoi lausunnon, jossa todettiin ettei lakiesityksen todellisista taloudellisista vaikutuksista ole kokonaisarviota, ”ei edes skenaarioiden tasolla”.

Hetemäki julkaisi muistionsa torstaina. Muistion mukaan valinnanvapauden säästöpotentiaali on nolla euroa, mutta uudistuksen säästöpotentiaali on silti 4,6 miljardia, josta 4 miljardia tulisi digitalisaatiosta.

Muistio lähetettiin tiedoksi sote-lakipaketteja käsitteleville eduskunnan valiokunnille. Muistioon on koottu mm. lainauksia Eksoten johtajan Pentti Itkosen puheenvuoroista, kuvioita ja laskelmia, ja se päättyy sanoihin ”uudistus on välttämätön”.

Muistion esittämän digitalisaation 4 miljardin euron säästöpotentiaalin yhteyttä ehdotettuun sote-rakenteeseen on vaikea havaita, sanoo Kuntaliiton talousyksikön vt. johtaja Henrik Rainio.

– Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä on epäilemättä säästöpotentiaalia, mutta niillä ei ole suoraa yhteyttä nyt ehdotettuun rakenteeseen. Muistiossa tai lakiesityksissä ei ole perusteellisesti avattu, miten uudistuksessa käytännössä voidaan hyödyntää digitaalisia mahdollisuuksia nykyistä tehokkaammin.

– Nykyiselläkin rakenteella digitaaliset mahdollisuudet ovat hyödynnettävissä. Rainio muistuttaa.

Muistio ei kerro maakuntien muutoskustannuksia

Myös talouspolitiikan arviointineuvosto pitää esitettyä arviota tiedon ja teknologian käytöstä saatavan säästöpotentiaalin suuruusluokkaa perusteluiltaan puutteellisena.

– Sote-uudistuksen vaikutus kustannuksiin voi esitettyjen arvioiden perusteella olla yhtä hyvin positiiviinen kuin negatiivinen. Koska sote-uudistuksen kustannusvaikutuksia ei pystytä tällä hetkellä käytettävissä olevan informaation perusteella luotettavasti arvioimaan, pitää uudistuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä päättää muilla kriteereillä kuin uudistuksen mahdollisilla vaikutuksilla julkisen sektorin kustannuksiin, neuvosto lausuu.

Henrik Rainio muistuttaa, että muistiossa ei ole arvioitu maakuntien perustamisvaiheen muutoskustannuksia, kuten alkuvaiheen ylimääräisiä järjestelyjä, palkkaharmonisointia tai toimitilakustannuksia.

– Muutoskustannuksia on kyllä mainittu muistiossa, mutta niiden kustannuksia ei ole laskettu, Rainio sanoo.

Muistio perusteluineen aiheutti niin voimakkaan keskustelun, että perjantaina Hetemäki julkaisi nettikolumnin, jossa hän perusteli muistiossa esittämiään arvioita. Myös kolumni päättyi sanoihin ”uudistus on välttämätön”.

Valtiovarainvaliokunnan mukaan huolimatta siitä, että esitetyn laajuisen uudistuksen vaikutuksia on erittäin vaikea arvioida, esityksiin olisi tullut sisältyä kattavammat arviot niiden keskeisistä vaikutuksista, mm. kokonaisarvio valinnanvapausuudistuksen nettovaikutuksista julkisiin sosiaali- ja terveysmenoihin ja yksityiskohtaisempi kuvaus siitä, miten uudistuksella saavutetaan sille asetetut keskeiset tavoitteet.

Valiokunnan mukaan asiantuntijakuulemisessa oli kiinnitetty huomiota siihen, että rahoitusmalliin ei sisälly sellaisia kannustimia, jotka tukisivat selkeästi uudistuksen keskeistä tavoitetta, eli menojen kasvun hillintää.

– Koska maakunnalle ei synny kannustimia verotuksen kautta, tavoitteen toteutumista voitaisiin edistää sillä, että rahoitusmalliin sisältyisi esimerkiksi talouden hallintaan, ohjaukseen ja valvontaan liittyviä mekanismeja, jotka ohjaisivat maakuntia vielä vahvemmin toimimaan kustannustehokkaasti, valtiovarainvaliokunta lausui.

Valiokunnan mukaan on vaarana, että tiukka rahatilanne ajaa maakunnat tinkimään palvelujen laadusta.

Eriävä mielipide tyrmäävä

Opposition edustajat jättivät valiokunnan lausuntoon eriävän mielipiteen, jossa otetaan erittäin kriittinen kanta uudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin ja jonka mukaan lakiehdotukset tulisi hylätä.

Eriävä mielipide muistuttaa valiokunnan kuulleen lähes sataa asiantuntijaa, ja kuulemisten yhteenvetona on, että esitetty uudistus luultavasti epäonnistuu julkilausuttujen politiikkatavoitteiden toteuttamisessa erityisesti kustannusten kasvun hillinnän osalta.

– Useissa asiantuntijakuulemisissa nousi esiin, kuinka hallitus ei kykene esittämään edes karkeita arvioita tiedossa olevista kustannuksista. Käsittelyn aikana valiokunta on pyytänyt näitä arvioita, mutta ei ole saanut kysymyksiinsä tyydyttäviä ja täsmällisiä vastauksia, eriävässä mielipiteessä sanotaan.

– Lisäksi esitysten muu taloduellinen analyysi jää puutteelliseksi. Erityisesti tämä koskee valinnanvapausmallin mikrotason kannusteita ja niiden aiheuttamaa kustannuspainetta sekä markkinoiden muodostumisen analyysiä. Hallitus ei kykene esityksissään kuvaamaan niitä mekanismeja, joilla julkilausuttuihin politiikkatavoitteisiin päästäisiin.

Eriävän mielipiteen mukaan valiokunnalla ei ole edellytyksiä antaa vastuullista lausuntoa hallituksen esityksestä, eikä eduskunnan tulisi hyväksyä lainsäädäntöä, jonka välittömiä kustannuksia ei ole arvioitu ”edes miljarditarkkuudella”.

HUS: Muistio johtaa harhaan

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) julkaisi maanantaina oman kommenttinsa Hetemäen muistiosta. 12-sivuinen kommentti perkaa muistiosta löytämiään epäkohtia perusteellisesti ja kriittisesti.

Muistion suurimpana ongelmana HUS pitää, että siinä ei millään tavalla pyritä arvioimaan uudistuksen kustannusvaikutuksia. Sen sijaan muistiossa arvioidaan  HUSin mukaan “pinnallisesti ja osin virheellisestikin” uudistuksen säästöpotentiaalia.

– Muistion otsikko ”Sosiaalija terveydenhuollon uudistuksen vaikutuksista sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin” on täysin harhaanjohtava. Muistiossa ei arvioida uudistuksesta aiheutuvia menoja lainkaan, HUS katsoo.

Harhaanjohtavaa terminologiaa löytyy myös mm. Eksoteen liittyvistä viittauksista HUSin mukaan. Muistiossa viitataan palvelujaan integroineisiin kuntayhtymiin. Mutta toisin kuin muistiossa väitetään, palvelujen järjestämistä ei ole integroitu vaan pääosin niiden tuotanto, HUS muistuttaa ja toteaa muistion termonilogian johtavan harhaan.

Myöskään esimerkki Eksoten talouden toimivuudesta ei päde esimerkkinä sote-uudistuksen tulevasta toimivuudesta, HUS sanoo. Muistiossa sanotaan: “Olettaen nyt, että sote-uudistuksen mukainen palveluintegraatio alentaa 52 suurimman kunnan tarvevakioituja sote-menoja niiden keskiarvosta Eksoten tasolle, laskisivat nuo menot 3 %:lla.”

– Oletus on kahdella tavalla erikoinen: 1) se perustuu nykyisen lainsäädännön aikana syntyneisiin vaikutuksiin – niiden toteuttaminen muissa maakunnissa ei siksi edellytä minkäänlaisia lainsäädäntömuutoksia, ja 2) esitetyt lainsäädäntömuutokset päinvastoin rikkovat olemassa olevat integroidut järjestelmät, eikä niitä tällöin voi käyttää esimerkkinä kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Kyse on samasta, jos ensin kehuttaisiin tuulimyllyjen ympäristövaikutuksia ja perusteltaisiin sillä hiilivoimaloiden rakentamista, kun tuulimyllyt kielletään, HUS vertaa kommentissaan.

Juttua muokattu 22.5. klo 10.20: Lisätty viimeinen kappale HUSin kommentteineen.

Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*