Hyvinvointialueiden vastuulle siirtyy vuoden 2023 alusta satoja ja taas satoja sopimuksia. Oikeampi olisi varmaan puhua tuhansista sopimuksista. Sosiaalihuollon palvelujen valvontatyötä tekevät Valvira ja aluehallintovirastot ovat havainneet erilaisten ulkoistusten yhteydessä epäselviä käytäntöjä ja suoranaisia lainvastaisuuksia kunnille kuuluvien julkisten hallintotehtävien hoidossa.

-Jos ulkoistuksen yhteydessä kuntaan jäävä viranhaltijaresurssi on ollut kovin pieni, niin silloin on vaarana, että yksityiset palveluntuottajat hoitavat kunnille kuuluvia viranomaistehtäviä. Näin oli aikanaan esimerkiksi Rääkkylän kokonaisulkoistuksessa, joka eteni aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka,’ Valviran lakimies Päivi Vuorinen kertoo.

Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään julkista valtaa

Viime lokakuussa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen otti ratkaisussaan kantaa julkisen vallan ja yksityisten palvelutuottajien väliseen työnjakoon lastensuojelussa. Yhdeksi erityiseksi ongelmakohteeksi nousi palvelutarpeen arviointi, jossa on arvioitavana muun muassa lapsen mahdollinen sijoittaminen kodin ulkopuolelle.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan palvelutarpeen arvioon liittyy suoraan merkittävää julkisen vallan käyttöä, jota ei voida siirtää yksityiselle toimijalle edes lainsäädännöllä. Palvelutarpeen arvio ja lastensuojelun asiakkuuden tarve ovat kokonaisuus, jossa on melko mahdotonta erottaa viranomaispäätöstä ja siihen liittyvää valmistelua.

MainosOikeuskanslerinviraston saaman selvityksen mukaan kuntayhtymän viranhaltijoiden ja yksityisen palveluntuottajan välisessä erittäin kiinteässä yhteistyössä palveluntuottajan ja viranomaisen roolit näyttävät toisinaan hämärtyvän. Päätösvalta esimerkiksi sijoituspaikan valinnassa saattaa liukua viranomaiselta palveluntuottajalle. Kyse ei ole vain hyvästä hallinnosta ja viranomaistoiminnan integriteetistä.

-Epäterveet asetelmat vaarantavat myös sen, miten sosiaalihuollon asiakkaat saavat heille kuuluvat palveluita. Aluehallintovirastojen selvityksen mukaan on ilmennyt, että vaikka asiakassuunnitelmaan on kirjattu tietyt palvelut asiakkaalle, niin palveluntuottaja ei anna näitä palveluita arvioituaan palvelun tarvetta uudelleen, viime syksyisessä päätöksessä todetaan.

Ryhtiliikkeen paikka

Kun tehdyt sopimukset siirtyvät hyvinvointialueiden aloittaessa uusiin käsiin, sosiaalihuollon palveluissa on ryhtiliikkeen aika. Yksityiset palvelutuottajat ovat jatkossakin tärkeitä yhteistyökumppaneita julkiselle sektorille, mutta sopimusten ja toimintatapojen lainmukaisuus on syytä varmistaa.

Kun kuntien ja kuntayhtymien ostopalvelusopimukset siirtyvät hyvinvointialueille, ne ovat lain mukaan velvollisia käymään läpi kaikki siirtyvät sopimukset. Sopimukset ja niiden ehdot on tarvittaessa muutettava säädösten mukaisiksi. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voidaan sopimus tai sen ehto todeta mitättömäksi tai sopimus irtisanoa.

-Lainsäädännöllä turvataan sosiaalihuollon palveluja koskevien ostopalvelusopimusten uudelleen arviointi sekä varmistetaan, etteivät kuntien ja kuntayhtymien tekemät ostopalvelujärjestelyt voi jatkua lain vastaisina. Myös uusissa sosiaalipalvelujen hankintasopimuksissa on varmistettava, että ne ovat lain mukaisia, Vuorinen painottaa.

-Tämä on se hetki, jolloin asioita ja siirtyviä sopimuksia pitää tarkastella tarkkaan. On vain kaivettava ne sopimukset esille ja tehtävä niihin tarvittavat muutokset. Siellä voi olla siirtymässä hyvinvointialueille ihan lainvastaisia sopimuksia, jotka on neuvoteltava kuntoon. Jos neuvotteluilla ei päästä tulokseen, niin sitten ne mahdollisesti joudutaan toteamaan mitättömiksi tai irtisanomaan. Tosin sopimusten siirtymäajat ovat pitkät ja irtisanominen tulisi voimaan tai mitättömyys alkaisi pääsääntöisesti 1.1.2026 alkaen, Valviran lakimies Päivi Vuorinen toteaa.

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat antaneet kunnille, kuntayhtymille ja hyvinvointialueille ohjeen, joka auttaa arvioimaan, milloin sosiaalihuollon julkisia hallintotehtäviä voidaan antaa muiden kuin viranomaisten hoidettavaksi, ja missä tilanteissa se on kiellettyä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*