Kuva: Kari Långsjö

Kilpailuneutraliteettia koskevaa kilpailulain sääntelyä ehdotetaan täydennettäväksi kilpailuneutraliteettiin kohdistuvien vahingollisten vaikutusten ennaltaehkäisemiseksi, lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi ja viranomaisvalvonnan edellytysten parantamiseksi.

Kilpailulakiin on tarkoitus esittää uutta kilpailuneutraliteettisäännöstä, jonka mukaan kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa harjoittavan kunnan, kuntayhtymän, maakunnan, valtion tai niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön tulisi pitää taloudellisesta toiminnastaan erillistä kirjanpitoa. Julkisyhteisöjen ja niiden määräysvallassa olevien yksiköiden toiminnalle lisäksi on tarkoitus esittää asetettavaksi toimintoihin liittyvien tuottojen ja kustannusten kohdistamiseen, dokumentointiin ja seurantaan liittyviä lisävelvoitteita.

                    *                                      *                                      *

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan julkisyhteisöllä olisi velvollisuus pitää erillistä kirjanpitoa eri toiminnoistaan silloin, kun toimija harjoittaa sekä kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa että muuta toimintaa. Tämä tarkoittaisi muun muassa kirjanpidon eriyttämisvelvollisuutta silloin, kun kunta on kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden mukaisesti yhtiöittänyt kilpailutilanteessa markkinoilla olevan toimintansa mutta samassa yhtiössä harjoitetaan myös muuta toimintaa. Näin toimimalla voidaan etukäteen varmistautua, ettei kilpailutilanteessa markkinoilla olevaa toimintaa ristiinsubventoida muuhun toimintaan tarkoitetuilla taloudellisilla resursseilla.

Kirjanpidon eriyttämisvaatimus ei koskisi tilanteita, joissa toimija harjoittaa vain ei-taloudellista toimintaa (julkisen vallan käyttöä ja viranomaistoimintaa) tai sen lisäksi sellaista taloudellista toimintaa, joka kuuluu kuntalain 126 §:n 2 momentin soveltamisalaan. Sen sijaan kirjanpidon eriyttämisvaatimus koskisi kuntalain 127 §:n mukaista toimintaa eli toimintaa, jota koskee yhtiöittämisvelvollisuuden poikkeus. Kirjanpidon eriyttämisvaatimuksen asianmukaisen toteuttamisen avulla voidaan etukäteen varmistautua, että kyseisen poikkeuksen perusteella tapahtuva toiminta täyttää kuntalain 128 §:n mukaisen markkinaperusteisen hinnoittelun vaatimukset.

                   *                                      *                                      *

Kirjanpidon eriyttämisvelvollisuuden ulkopuolelle jäisi vähäiseksi katsottava taloudellinen toiminta. Mikäli julkissektorin tai sen määräysvallassa olevan yksikön kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan arvo on alle 40 000 euroa vuodessa, kyseiseen sääntelyyn liittyvää kirjanpidon eriyttämisvelvollisuutta ei olisi. Kunnan hankinnat yhtiömuotoiselta sidosyksiköltään jäävät hankintalain ulkopuolelle, mutta sidosyksikköyhtiön tulisi eriyttää kirjanpitonsa, jos sen kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan eli ulosmyynnin liikevaihto olisi vuodessa 40 000 euroa tai enemmän.

                   *                                      *                                      *

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävänä olisi valvoa eriyttämisvelvollisuuden noudattamista. Mikäli kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus laiminlyötäisiin, virasto voisi sakon uhalla velvoittaa julkisyhteisön toimittamaan säännöksessä määritellyn eriytetyn kirjanpidon, tuloslaskelman, tilinpäätöksen sekä kuvauksen kustannuslaskennan periaatteista määräämässään ajassa. Kyseinen velvoite asetettaisiin julkisyhteisölle, mutta se ei estäisi virastoa neuvottelemasta myös toimintaa harjoittavan edellä mainitun määräysvallassa olevan yksikön kanssa säädetyn eriyttämisvelvollisuuden noudattamista koskevien puutteellisuuksien korjaamisesta. Mahdollinen uhkasakko kuitenkin aina asetettaisiin julkisyhteisölle.

Kirjanpidon eriyttämistä koskevan sääntelyn on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019 lukuun ottamatta maakuntia, joiden osalta se tulisi voimaan 1.1.2020.

Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, Kuntalitto

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 2/2018

Aiemmat Lakiklinikka-kirjoitukset

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*