Kunnan luottamushenkilöllä on oikeus saada tietoja viranomaisilta useiden eri säännösten perusteella. Heillä on luonnollisesti vastaava julkisuuslain mukaan määräytyvä tiedonsaantioikeus kuin kenellä tahansa. Yleinen tiedonsaantioikeus rajoittuu julkisiin asiakirjoihin. Kuntalaissa on säädetty luottamushenkilöille lisäksi julkisuuslain mukaista laajempi tiedonsaantioikeus.

Kuntalain mukainen
luottamushenkilön tiedonsaantioikeus

Luottamushenkilöllä on kuntalain 83 §:n mukaan oikeus saada tietoja, jotka eivät vielä ole julkisia. Edellytyksenä on, että tiedot ovat luottamushenkilön toimessa tarpeellisia ja ettei salassapitoa koskevat säännökset rajoita tiedonsaantia. Salassapito voi perustua esimerkiksi liikesalaisuuden suojaamiseen. Nämäkin tiedot luottamushenkilöllä on kuitenkin oikeus saada, jos ne liittyvät luottamushenkilön päätettäviin asioihin.

Tarpeellisuutta arvioitaessa merkitystä on sillä, minkä toimielimen jäsen luottamushenkilö on. Valtuutetun ja kunnanhallituksen jäsenen tietojensaantioikeus on laajempi kuin muiden luottamushenkilöiden, koska heidän toimensa koskevat kunnan kaikkea toimintaa. Lautakunnan ja muun rajatusta tehtäväalueesta vastaavan toimielimen jäsenen tietojensaantioikeus rajoittuu ao. toimielimessä käsiteltäviin asioihin.

Tarkkaa rajausta on kuitenkin mahdoton tehdä. Ensisijaisesti luottamushenkilö itse arvioi tiedontarpeensa.

MainosSelvää on, ettei lautakunnan jäsenellä ole oikeutta pelkästään hallinnonalan yleistä seurantaa ja valvontaa varten saada tietoja esimerkiksi viranhaltijoiden päätäntävallassa oleviin asioihin liittyvistä salassa pidettävistä asiakirjoista.

Yleisesti julkiset tiedot luottamushenkilöllä, kuten kaikilla muillakin, on oikeus saada pyytämällään tavalla, esimerkiksi kopioina ja tulosteina. Sen sijaan tiedon asioista, jotka eivät vielä julkisia, viranomaiset voivat antaa muullakin kuin pyydetyllä tavalla, esimerkiksi suullisesti tai nähtäväksi.

Luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan konsernijohdolta sen hallussa olevia kunnan tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja. Konsernijohtoon kuuluvat kuntalain mukaan kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Luottamushenkilö ei sen sijaan voi kääntyä suoraan tytäryhtiön puoleen saadakseen yhtiön tietoja.

Tarkastuslautakunnan tietojensaantioikeus

Tarkastuslautakunnan tietojensaantioikeudesta säädetään erikseen kuntalain 124 §:ssä. Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada salassapidon estämättä kunnan viranomaisilta tietoja ja asiakirjoja, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi. Tiedot voidaan antaa tarkastuslautakunnalle itselleen toimielimenä. Yksittäinen tarkastuslautakunnan jäsen ei sen sijaan ole oikeutettu tietoja pyynnöstä saamaan.

Tietojen salassapito ja hyväksikäyttökielto

Luottamushenkilö ei saa käyttää tietojensaantioikeuttaan väärin eikä edistää tiedoilla omia tarkoitusperiään. Hän on velvollinen pitämään luottamustoimensa perusteella saamansa salassa pidettävät tiedot luottamuksellisena. Myös tietojen hyväksikäyttö on kielletty. Salassa pidettävät tiedot voivat koskea esimerkiksi kunnan ja yritysten liikesalaisuuksia tai henkilöitä koskevia yksityisyyden suojaan kuuluvia tietoja, jotka voivat käydä ilmi virkahakemuksista, sosiaali- tai oppilashuollon päätöksistä jne.   Vaitiolovelvollisuuden ja hyväksikäyttökiellon rikkominen on säädetty rikoslain mukaan rangaistavaksi teoksi.

Tarja Krakau, lakimies, Kuntaliitto

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 5/2017

Aiemmat lakiklinikat

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*